Auktoriserade översättare/rättstolkar

Finland

På denna sida finns information om hur du hittar en rättstolk eller en auktoriserad translator i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Utbildningsstyrelsen i Finland för ett register över rättstolkar. Nämnden för registret över rättstolkar registrerar de rättstolkar som den har godkänt. I det offentliga registret finns endast uppgifter om de tolkar som har gett sitt samtycke till att deras uppgifter offentliggörs.

Examensnämnden för auktoriserade translatorer för ett register över auktoriserade translatorer.

Vilken information finns i finska databaser över tolkar och translatorer?

registret över rättstolkar anges tolkens namn, språkpar och geografiska verksamhetsområde. I det offentliga registret över rättstolkar finns endast uppgifter om de tolkar som har gett sitt samtycke till att deras uppgifter offentliggörs på internet.

registret över auktoriserade translatorer anges translatorns namn, den kommun där han eller hon är verksam samt de språk som han eller hon översätter från och till som auktoriserad translator.

Är tillgången till databasen över tolkar och translatorer kostnadsfri?

Ja, tillgång till både registret över rättstolkar och registret över auktoriserade translatorer är kostnadsfri.

Hur söker man efter rättstolkar och auktoriserade translatorer i Finland?

Det går att söka tolkar och translatorer i registren med hjälp av följande sökkriterier:

  • Språkpar.
  • Translatorns eller tolkens namn.

Man kan också söka enligt landskap i registret över rättstolkar.

Länkar

Register över rättstolkar: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register över auktoriserade translatorer: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Senaste uppdatering: 08/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.