Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Frankrike

Här hittar du information om hur du kan hitta en tolk som kan tjänstgöra inom ramen för ett rättsligt förfarande eller en översättare, vid behov via en officiell webbplats.

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en översättare i Frankrike?

Dokumentations- och utredningstjänsten vid Högsta domstolen (Cour de cassation) har följande på sin webbplats:

  • En lista i PDF-format över sakkunniga som godkänts av Högsta domstolen. Där finns också länkar till vissa appellationsdomstolars webbplatser. Listan över sakkunniga som godkänts av Högsta domstolen upprättas årligen av domstolens presidium.
  • Listor över sakkunniga som upprättats av de enskilda appellationsdomstolarna (cours d’appel), bl.a. sakkunniga under rubrikerna ”översättning” och ”tolkning”. Appellationsdomstolarna uppdaterar själva sina listor över sakkunniga och skickar dem till Högsta domstolen med varierande frekvens.

Högsta domstolen har inte i egentlig mening någon databas där samtliga tolkar och översättare finns med.

Förteckningar över sakkunniga (namn, adress, födelseår och specialitet) finns tillgängliga för 35 appellationsdomstolar.

Kostar det något att söka efter översättare eller tolk?

Nej, det finns inga åtkomstrestriktioner för webbplatserna.

De franska översättarregistrens historia

Historik

Det var i straffrättsliga sammanhang som man officiellt införde de första listorna över sakkunniga i det franska rättssystemet. Detta skedde genom en lag av den 30 november 1892.

Parallellt fanns det inofficiella listor över de specialister som oftast utsågs i civilrättsliga sammanhang.

Genom lag nr 71-498 av den 29 juni 1971 och dekret nr 74-1184 av den 31 december 1974 infördes det för de allmänna domstolarna en gemensam civil- och straffrättslig lista för varje appellationsdomstol där de inskrivna sakkunniga var ordnade efter specialitet. Listan kompletterades och ändrades årligen. Inskrivningen skulle omprövas varje år, men i praktiken skedde förlängningen automatiskt förutom vid allvarlig kritik mot en sakkunnig. Dessutom infördes det en nationell lista över sakkunniga som upprättades av Högsta domstolens presidium och som fungerade på liknande sätt.

Villkor för inskrivning

Inskrivningen på listor över sakkunniga vid domstolarna reformerades i grunden genom lag nr 2004-130 av den 11 februari 2004 och dekret nr 2004-1463 av den 23 december 2004. När det gäller appellationsdomstolarnas listor vänder man sig numera med sin ansökan till den allmänna åklagaren (procureur de la République) vid en övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance), som bereder ärendet och sedan hänskjuter det till den allmänne åklagaren (procureur général) vid appellationsdomstolen, som i sin tur lägger fram det för appellationsdomstolens förste ordförande.

Listorna upprättas årligen av domarnas generalförsamling på den ort där appellationsdomstolen har sitt säte.

Första gången som en person skrivs in på en appellationsdomstols lista handlar det om inskrivning på prov under tre år, varefter det görs en bedömning av om den berörde besitter tillräcklig erfarenhet och har förvärvat de juridiska kunskaper som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. Om så är fallet kan personen efter ny ansökan bli inskriven på nytt. Därefter återinskrivs den sakkunnige för fem år i taget efter det att ärendet prövats på nytt och en nämnd bestående av sakkunniga och domare har fått yttra sig.

Dekret nr 2012-1451 av den 24 december 2012 preciserar inskrivningsvillkoren. Ansökningarna granskas med beaktande av de sökandes kvalifikationer och yrkeserfarenhet, inbegripet den kompetens som införskaffats i någon annan EU-medlemsstat än Frankrike, och av deras intresse av att samarbeta med rättsväsendet. Man kan även beakta domstolens behov.

Bara sakkunniga som har funnits med i fem år på en appellationsdomstols lista kan bli inskrivna på den nationella listan. Förfarandet för inskrivning och återinskrivning på den nationella listan går till så att den allmänne åklagaren vid Högsta domstolen tar emot ansökningarna och inhämtar yttranden från förste ordföranden och allmänne åklagaren vid den appellationsdomstol där den berörde är inskriven. Sedan upprättar Högsta domstolens presidium den nationella listan utan åklagarmyndighetens vidare medverkan.

Terminologin för rubrikerna i listan över sakkunniga

Genom en förordning utfärdad av justitieministern den 10 juni 2005 upprättades för hela Frankrikes territorium en harmoniserad terminologi för rubrikerna i listorna över sakkunniga. Listorna är indelade efter bransch (av ekonomisk karaktär, t.ex. jordbruk, hälsa, industri), rubrik (motsvarande yrken, t.ex. medicin, kirurgi) och specialitet (mer specifika yrken: allergimedicin, gastroenterologisk kirurgi). En av branscherna heter ”tolkning/översättning” (”interprétariat-traduction”), och där finns en rubrik som kallas för ”översättning” (”traduction”) som är indelad i specialiteter efter språkkategorier (romanska språk, germanska språk, slaviska språk osv.). Specialiteterna är således utformade på så sätt att alla talade och skrivna språk kan tas med.

Vid utarbetandet av den nya harmoniserade terminologin för sakkunnigas specialiteter har översättarna och tolkarna alltså fått stanna kvar på listorna över allmänrättsliga sakkunniga även om de har fått en särskild rubrik. Översättare och tolkar har inte som sitt huvudsakliga uppdrag att göra sakkunnigutredningar i strikt bemärkelse, men på samma sätt som de egentliga sakkunniga är de personer som från tid till annan samarbetar med det offentliga rättsväsendet. Där så är lämpligt kan de också utses till fackexperter med stöd av artikel 232 i den nya civilprocesslagen (Code de procédure civile) och då på en domstols begäran göra genuina utredningsinsatser, i synnerhet av mindre omfattande slag.

Av alla de skäl som anges ovan befanns det inte lämpligt att i samband med 2004 års reform införa en särskild ordning för tolkar och översättare som skulle innebära att de skrevs in på separata listor.

Senaste uppdatering: 07/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.