Auktoriserade översättare/rättstolkar

Tyskland

På den här sidan får du hjälp med att hitta en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Hur hittar man en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

I det tolk- och översättarregister som förs av förbundsländerna finns uppgifter om alla tolkar och översättare i de tyska förbundsländerna som har rätt att utföra edsvurna, officiella eller bestyrkta översättningar och tolkningar.

Frågan om auktorisering regleras av lagstiftningen i de enskilda förbundsländerna, vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt från ett förbundsland till ett annat.

Är tillgången till det tyska tolk- och översättarregistret kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

Man kan göra enkla eller kombinerade sökningar efter tolkar och översättare på namn, stad eller språk. Genom att markera träffarna i resultatlistan kan man få fram uppgifter om språkkombinationer och kontaktuppgifter.

Länkar

http://www.justiz-dolmetscher.de/ tolkning.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/ översättning.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ över rättstolkar.de/

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Senaste uppdatering: 13/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.