Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tjeckiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Grekland

I Grekland finns det ingen webbplats med en förteckning över auktoriserade översättare eller rättstolkar. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar jag en auktoriserad översättare eller rättstolk i Grekland?

Tolkning och översättning under straffrättsliga förfaranden vid de grekiska domstolarna omfattas av artiklarna 233–238 i den grekiska straffprocesslagen. Tolkar och översättare utses av den behöriga domstolen på grundval av en tabell som varje år upprättas av förstainstansdomstolens domarråd och fastställs av appellationsdomstolens råd. I ytterst brådskande fall utses tolkar som inte ingår i dessa tabeller.

För civilrättsliga förfaranden fastställs det i artikel 252 i civilprocesslagen att domstolen ska utse en tolk om ett vittne, en sakkunnig eller en part inte talar grekiska. Motsvarande bestämmelser ingår i artikel 137 i förvaltningsprocesslagen.

Det bör också noteras att det finns en översättningsavdelning på utrikesministeriet som i enlighet med gällande lagstiftning har hand om den officiella översättningen av offentliga och privata handlingar.

Utländska offentliga handlingar från länder som är parter i 1961 års Haagkonvention, som ratificerades av Grekland genom lag nr 1497/1984 (officiella kungörelseorganet, serie I, nr 188), översätts endast om de är försedda med en apostill i enlighet med den konventionen. Alla övriga utländska handlingar ska certifieras av Greklands konsulära myndighet i handlingens ursprungsland eller av ursprungslandets konsulära myndighet i Grekland.

Översättningen är inte gratis. Översättningskostnaderna fastställs av biträdande utrikesministern.

En advokats uppgifter omfattar även översättning av handlingar som författats på ett utländskt språk och av grekiska handlingar till utländska språk, enligt advokatlagen (artikel 36 i lag nr 4194/2013, officiella kungörelseorganet, serie I, nr 208). Sådana översättningar har full giltighet inför domstolar eller andra myndigheter förutsatt att de åtföljs av en styrkt kopia av originalhandlingen och att advokaten intygar att han eller hon har tillräckliga kunskaper i det språk från eller till vilket handlingen översatts.

Är tillgången till de grekiska översättardatabaserna gratis?

Grekland har ingen central databas över grekiska auktoriserade översättare och rättstolkar.

Däremot finns det en databas över medlemmarna i Panhellenska översättarförbundet (medlemmar i International Federation of Translators, FIT), som är professionella översättare (vissa av dem är även tolkar). I denna databas kan man söka tolkar/översättare efter språk och region.

Dessutom återfinns information om professionella översättare i databasen för Panhellenska förbundet för professionella översättare med examen från Ionian University (FIT-medlem), vars medlemmar är specialiserade i två av de tre språken engelska, franska och tyska (uppgifter om förbundsmedlemmarnas språkspecialisering kan erhållas från förbundet).

Hur hittar jag en auktoriserad översättare i Grekland

Se ovan.

Länkar

Utrikesministeriets översättningsavdelning

Panhellenska översättarförbundet

Panhellenska förbundet för professionella översättare med examen från Ionian University

Justitieministeriet (där förteckningar över juristlingvister publiceras per advokatsamfund i Grekland, jämte kontaktuppgifter till grekiska åklagarmyndigheter och domstolar)

Senaste uppdatering: 16/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.