Auktoriserade översättare/rättstolkar

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Irish Translators ’and Interpreters’ Association (ITIA) bildades 1986 och är den enda yrkesorganisation i Irland som företräder yrkesverksamma översättares och tolkars intressen.

I ITIA:s databas ingår personer som är kvalificerade och registrerade för att arbeta som auktoriserade juridiska översättare och tolkar.

ITIA:s webbplats kan användas via https://www.translatorsassociation.ie för sökningar auktoriserade översättare eller rättstolkar från en förteckning över språk ”från” och ”till”.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.