Auktoriserade översättare/rättstolkar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Italien har ingen nationell databas över auktoriserade översättare eller tolkar eftersom man vill ge domarkåren möjligheten att fritt välja översättare och tolkar.

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.