Auktoriserade översättare/rättstolkar

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Lettland saknar databas över tolkar/översättare.

Den berörda domstolen ska se till att parter i tvistemål som erhåller statlig rättshjälp i ett mål eller som är undantagna från domstolskostnader, har möjlighet att ta del av handlingarna i målet och medverka i förfarandena med hjälp av en tolk om de inte behärskar rättegångsspråket.

Den berörda domstolen ska se till att parter i förvaltningsmål som inte behärskar rättegångsspråket – med undantag för företrädare för juridiska personer – har möjlighet att ta del av handlingarna i målet och medverka i förfarandena med hjälp av en tolk.

En domstol kan alltså efter eget gottfinnande besluta om attförse en part med tolk.

brottmål har de tilltalade, offren och deras ombud samt vittnen, sakkunniga, revisorer och andra personer som kallas till förhandling rätt att använda ett språk som de förstår. De kan således utan kostnad begära att få använda sig av en tolk. Den ansvarige domaren ska se till att denna tjänst tillhandahålls. I förfaranden före rättegång ser rannsakningsdomaren eller domstolen till att en tolk närvarar vid avgörandet av de frågor som rannsakningsdomaren eller domstolen har behörighet i.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.