Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatjeckiskaestniskaengelskafranskapolskarumänska är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Malta

Malta har ingen formell databas över auktoriserade översättare eller tolkar.

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För brottmål har domarkåren och domstolspersonalen tillgång till en lista över tolkar och översättare. Listan upprättas och uppdateras av Criminal Court Registry. Direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden träder snart i kraft och listan har nyligen lagts ut på nätet: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Tolkar eller översättare som behövs under ett straffrättsligt förfarande utses av en Magistrate. De behöver inte väljas från listan, utan Magistrate kan utse en annan person som anses lämpad att utföra arbetet. Personens namn förs sedan upp på listan. Om du vill veta mer kan du skriva till: ”The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”.

I tvistemål får parterna själva utse en valfri översättare eller tolk. Den part som begär tjänsterna står för kostnaderna. Domstolsförvaltningen är inte inblandad, men tvistemålsdomstolarna får använda brottmålsdomstolarnas lista som finns på nätet.

Maltas lista över översättare och tolkar finns också i datorsystemet för domstolarnas administration av rättsärenden, Courts' Legal Case Management system (Lecam). Det är i princip bara avsett för domstolspersonal och jurister, men när det gäller tvistemål kan allmänheten få tillgång till systemet via domstolsregistrens datorer.

Tillägg till listan över sakkunniga görs av domstolspersonal med tillstånd att uppdatera databasen. De sakkunnigas namn i databasen är länkade till det domstolsärende de har arbetat med.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.