Auktoriserade översättare/rättstolkar

Malta

Malta har nu en databas över auktoriserade översättare och tolkar.

Innehåll inlagt av
Malta

I brottmål finns en förteckning över tolkar/översättare tillgänglig för medlemmar av rättsväsendet och domstolspersonal. Förteckningen förs och hålls uppdaterad av brottmålsdomstolens kansli. Som en del av förberedelserna inför ikraftträdandet av direktivet om rätt till tolkning och översättning i brottmålsprocesser har ovanstående förteckning nyligen lagts till bland de domstolstjänster som finns tillgängliga online.

Om det behövs en tolk eller översättare under en brottmålsprocess utnämner domaren en sådan.  Även om ovanstående förteckning finns tillgänglig kan domare bortse från den och i stället utnämna någon som domaren anser vara lämplig för att utföra uppgifterna som tolk eller översättare. En person som utses på sådant sätt blir sedan upptagen i förteckningen. För ytterligare upplysningar kan du kontakta The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta.

I tvistemål får parterna utnämna valfri översättare eller tolk och kostnaderna för detta betalas av den part som behöver tjänsten i fråga. Domstolsförvaltningen deltar inte i detta förfarande. Däremot kan tvistemålsdomstolar använda sig av förteckningen som finns tillgänglig för brottmålsdomstolarna och som görs tillgänglig för allmänheten online enligt ovan.

Maltas förteckning över översättare och tolkar ingår även i domstolarnas it-system för ärendehantering: Legal Case Management, Lecam, som i allmänhet endast används av domstolspersonal och yrkesverksamma inom rättsväsendet. Allmänheten kan dock få tillgång till Lecam-systemet när det gäller tvistemål. Sådan tillgång ges på datorer som finns vid domstolarnas kanslier.

Tillägg till förteckningen över sakkunniga görs av domstolspersonal som är behöriga att administrera databasen. Uppgifterna om individuella sakkunniga är länkade till det domstolsärende för vilket de blivit utsedda att erbjuda sina yrkestjänster.

Senaste uppdatering: 29/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.