Auktoriserade översättare/rättstolkar

Nederländerna

På den här sidan hittar du information om registreringen av auktoriserade tolkar och översättare i Nederländerna samt utvidgning av den registreringen.

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Lagen om auktoriserade tolkar och översättare

Lagen om auktoriserade tolkar och översättare (Wet beëdigde tolken en vertalers) gäller i Nederländerna. Den innehåller regler och föreskrifter för auktoriserade tolkar (som muntligt översätter tal på ett annat språk) och för auktoriserade översättare (som skriftligt översätter text skriven på ett annat språk).

Tolkning och översättning är fria yrken, vilket i princip innebär att vem som helst kan börja arbeta som oberoende tolk eller översättare, oavsett utbildning eller bakgrund. Det finns inget krav på att man ska vara registrerad i registret över auktoriserade tolkar och översättare (Register beëdigde tolken en vertalers) för att kunna göra detta. Registret är en databas som innehåller uppgifter om auktoriserade tolkar och översättare i Nederländerna. Det förs av Byrån för auktoriserade tolkar och översättare (Bureau beëdigde tolken en vertalers). För att kunna arbeta som auktoriserad tolk eller auktoriserad översättare måste man vara registrerad i registret.

Vilka uppgifter finns med i det nederländska översättarregistret?

Enligt artikel 2 i lagen om auktoriserade tolkar och översättare innehåller registret över auktoriserade tolkar och översättare följande uppgifter för varje registrerad tolk eller översättare:

  1. Kontaktuppgifter.
  2. Om personen är en tolk eller en översättare.
  3. Källspråk eller målspråk som tolken eller översättaren arbetar med.
  4. Andra särskilda färdigheter som tolken eller översättaren önskar registrera i registret.

Vem ansvarar för översättarregistret?

Det yttersta ansvaret för registret vilar på justitieministern. Däremot är det Byrån för auktoriserade tolkar och översättare som har befogenhet att besluta om införande i registret.

Är tillgången till det nederländska översättarregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hitta en auktoriserad översättare i Nederländerna

Sökningar i databasen kan göras på namn eller språkkombinationer.

Länkar

Byrån för auktoriserade tolkar och översättare

Register över auktoriserade tolkar och översättare

Senaste uppdatering: 29/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.