På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Nordirland

Här hittar du information om hur man hittar en auktoriserad översättare eller tolk i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Nordirland har i dagsläget ingen central databas över tolkar och översättare, men du kan söka efter en tolk eller översättare i ett antal decentraliserade register och listor, t.ex.

Länkar

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Senaste uppdatering: 16/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.