Auktoriserade översättare/rättstolkar

Rumänien

Den här sidan hjälper dig att hitta auktoriserade översättare eller tolkar i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Hur hittar man auktoriserade översättare och tolkar i Rumänien?

Databasen över auktoriserade översättare och tolkar i Rumänien innehas och förvaltas av det rumänska justitieministeriet. Den innehåller information om översättare och tolkar som auktoriserats av det rumänska justitieministeriet.

Dessa auktoriserade personer erbjuder översättnings- och tolktjänster på uppdrag av

 • Högsta rättsrådet,
 • justitieministeriet,
 • Högsta domstolen,
 • åklagarmyndigheten,
 • det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet,
 • brottsutredningsorgan,
 • dömande instanser,
 • notarius publicus,
 • jurister, och
 • exekutionstjänstemän.

I lag nr 178/1997 regleras auktorisation och betalning av tolkar och översättare som erbjuder tjänster till brottsutredningsorgan, dömande instanser, notarius publicus, jurister, justitieministeriet, och övriga ovan nämnda institutioner.

Databasen innehåller uppgifter från 2002 och framåt.

Är tillgången till den rumänska databasen över översättare/tolkar kostnadsfri?

Följande uppgifter är tillgängliga för allmänheten utan kostnad:

 • Den auktoriserade översättarens eller tolkens namn.
 • Det eller de språk för vilka översättaren eller tolken är auktoriserad.
 • Auktorisationens nummer.
 • Telefonnummer.

Databasen innehåller även följande uppgifter som inte är tillgängliga för allmänheten:

 • Personnummer.
 • Postadress.

Hur söker man efter auktoriserade översättare/tolkar i Rumänien?

Du kan söka i databasen med hjälp av följande sökkriterier:

 1. Den auktoriserade översättarens eller tolkens namn.
 2. Namnet på behörig appellationsdomstol. Varje appellationsdomstol har samma namn som den kommun där domstolen ligger. Eftersom det finns 15 appellationsdomstolar i Rumänien, som var och en har territoriell behörighet i mål inom specifika nationella administrativa områden, kan detta sökkriterium i praktiken användas för att identifiera alla översättare inom de geografiska och administrativa områden som motsvarar en viss domstols territoriella behörighet.
 3. Språkpar(om bara ett utländskt språk visas är det andra språket rumänska).
 4. Auktorisationens nummer.
 5. Datum när auktorisationen löper ut (denna sökning kan göras genom att skriva in ”Ordin” – ”beslut” på svenska – en rättsakt som utfärdas av justitieministern för att upphäva eller dra in översättarens/tolkens auktorisation).
Senaste uppdatering: 22/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.