Auktoriserade översättare/rättstolkar

Slovakien

På den här sidan finns kortfattad information om förteckningen över slovakiska översättare och tolkar.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vilka uppgifter ingår i förteckningen över slovakiska översättare och tolkar?

I förteckningen över sakkunniga, tolkar och översättare som förs av det slovakiska justitieministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) finns ett avsnitt med tolkar och ett avsnitt med översättare. Här finns kontaktuppgifter till 1 341 översättare och 1 240 tolkar som är auktoriserade för översättning eller tolkning i enlighet med lag nr 382/2004 om sakkunniga, tolkar och översättare och om ändring av vissa andra lagar som är eller har varit upptagna i förteckningen över sakkunniga, tolkar och översättare.

Förteckningen över sakkunniga, tolkar och översättare har en separat avdelning för tolkar och en separat avdelning för översättare. Databasen finns endast på slovakiska.

Alla tolkar och översättare som är upptagna i förteckningen över sakkunniga, tolkar och översättare i relevant avdelning för respektive språkkombination har tillstånd att använda identitetsmärkningar utfärdade av det slovakiska justitieministeriet, dvs. tolkens/översättarens identitetskort och tolkens/översättarens officiella stämpel.

Är tillgången till förteckningen över översättare och tolkar kostnadsfri?

Det kostar ingenting att få tillgång till och söka i förteckningen över översättare och tolkar.

Hur hittar jag en översättare eller tolk i Slovakien?

Information om tolkar och översättare finns på det slovakiska justitieministeriets webbplats, på sidan register. Välj alternativet översättare eller tolkar.

På webbplatsen hittar man översättarnas och tolkarnas kontaktuppgifter (samt annan relevant information). Översättare och tolkar kan sökas med hjälp av registreringsnummer, språk, namn och efternamn, kommun, distrikt, region eller en kombination av dessa uppgifter. Du kan välja en person bland sökresultaten för att se mer detaljerade uppgifter, t.ex. kontaktuppgifter, omfattningen av vederbörandes auktorisation för tolkning eller översättning samt datum (och i förekommande fall även slutdatum) för auktorisationen, eventuella påföljder som personen ålagts under de senaste två åren i samband med sitt verksamhetsutövande (om ett förbud har utdömts anges den tidsperiod förbudet gäller), uppgifter om tillfälligt upphörande av verksamheten (här anges även rättslig grund för detta samt exakt tidsperiod), uppgifter om avbrott i verksamheten (samt exakt tidsperiod för avbrottet), registreringsnummer och aktuella uppgifter om ansvarsförsäkring.

Länkar

Förteckning över tolkar

Förteckning över översättare

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Senaste uppdatering: 29/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.