Auktoriserade översättare/rättstolkar

Slovenien

Denna webbsida ger en översikt över databasen över auktoriserade tolkar i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vilken information innehåller registret över auktoriserade tolkar i Slovenien?

Justitieministeriet för registret över auktoriserade översättare och tolkar. Slovensk rätt skiljer inte mellan översättare och tolkar. Alla auktoriserad tolkar måste kunna utföra såväl tolkning som översättning.

Registret över auktoriserade tolkar innehåller följande offentliga uppgifter:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefon
 • E-post
 • Språk

Registret innehåller även en del information som inte är offentlig:

 • Yrkestitel
 • Datum för förordnandet
 • Yrke
 • Födelsedatum och -ort
 • ID-nummer
 • Uppgifter om anställning eller annan status

Är tillgången till den slovenska databasen över auktoriserade tolkar kostnadsfri?

Ja. Tillgången till databasen är kostnadsfri.

Hur man hittar auktoriserade tolkar i Slovenien

Databasen över auktoriserade tolkar har en integrerad sökmaskin med tillgång till alla officiella uppgifter, vilket gör det möjligt att söka med hjälp av följande parametrar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ort
 • Telefon
 • Språk

Sökningsresultaten kan filtreras på ett (enda) språk.

Länkar

Auktoriserade tolkar - register

Senaste uppdatering: 08/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.