Auktoriserade översättare/rättstolkar

Spanien

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta rättstolkar och översättare i Spanien.

Innehåll inlagt av
Spanien

Så här hittar du en rättstolk eller översättare i Spanien

I. Tolkar och översättare i rättsväsendet.

I Spanien reglers auktoriserade tolkar och översättare i rättsväsendet enligt följande:

I artikel 231.5 i lagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial) anges att auktorisation att verka som tolk vid muntliga förhandlingar eller använda teckenspråk ska beviljas i enlighet med tillämpliga rättegångsregler.

I artikel 440 i straffprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Criminal) erkänns rätten att få biträde av tolk och i artikel 441 föreskrivs att tolk ska förordnas bland de auktoriserade tolkar som finns på orten. Finns ingen auktoriserad tolk att tillgå ska en lärare i det aktuella språket förordnas till tolk. Finns heller ingen sådan att tillgå ska annan person som behärskar språket förordnas till tolk.

I artikel 762.8 i straffprocesslagen sägs att om den tilltalade eller vittne inte talar eller förstår spanska ska bestämmelserna i artiklarna 398, 440 och 441 tillämpas. Den som har förordnats till tolk behöver inte vara auktoriserad.

Genom artikel 9 i lag 4/2015 av den 27 april 2015 om brottsoffers rättigheter erkänns rätten till översättningar och tolkning.

I brottmål och tvistemål där rättshjälp beviljas är det normalt justitieministeriet (eller de autonoma regioner som har behörighet inom det rättsliga området) som betalar för översättare och tolkar. I tvistemål där rättshjälp inte beviljas är det parten själv som betalar för översättaren eller tolken. Tolkar och översättare förekommer även i vissa förvaltningsrättsliga förfaranden, exempelvis vid asylansökningar.

II. Auktoriserade tolkar och översättare:

Det är utrikesministeriet som auktoriserar översättare eller tolkar efter godkänt tillträdesprov. Auktorisationen ger personen i fråga rätt att utföra officiella översättningar.

Är tillgången till databasen över översättare i Spanien kostnadsfri?

I Spanien finns det ingen databas med information om tolkar och översättare.

Hur söker man efter juridiska översättare i Spanien?

Utrikes- och samarbetsministeriet brukar publicera en förteckning med personer som har godkänts på proven för att bli auktoriserad tolk.

Tillgången till förteckningen är gratis. Där finns olika språk listade i alfabetisk ordning samt uppgifter om vilka som är auktoriserade på respektive språk.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.