Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Spanien

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta rättstolkar och översättare i Spanien.

Innehåll inlagt av
Spanien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Så här hittar du en rättstolk eller översättare i Spanien

I Spanien finns det ingen fullständig lagstiftning rörande auktoriserade tolkar och översättare.

I artikel 231.5 i lagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial) föreskrivs att vid muntliga förfaranden får domstolen till tolk förordna den som behärskar det aktuella språket, efter att personen i fråga har avlagt ed.

I artikel 440 i straffprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Criminal) regleras rätten att få biträde av tolk och i artikel 441 föreskrivs att tolk ska förordnas bland de auktoriserade tolkar som finns på orten. Finns ingen auktoriserad tolk att tillgå ska en lärare i det aktuella språket förordnas till tolk. Finns heller ingen sådan att tillgå ska annan person som behärskar språket förordnas till tolk.

I artikel 762.8 i straffprocesslagen sägs att om den tilltalade eller vittne inte talar eller förstår spanska ska bestämmelserna i artiklarna 398, 440 och 441 tillämpas. Den som har förordnats till tolk behöver inte vara auktoriserad.

I brottmål och tvistemål där rättshjälp beviljas är det normalt Justitieministeriet (eller de autonoma regioner som har behörighet inom det rättsliga området) som betalar för översättare och tolkar. I tvistemål där rättshjälp inte beviljas är det parten själv som betalar för översättaren eller tolken. Tolkar och översättare förekommer även i vissa förvaltningsrättsliga förfaranden, exempelvis vid asylansökningar.

Det är utrikesministeriet som auktoriserar översättare eller tolkar efter godkänt tillträdesprov. Auktorisationen ger personen i fråga rätt att utföra officiella översättningar.

Är tillgången till databasen över översättare i Spanien kostnadsfri?

I Spanien finns det ingen databas med information om tolkar och översättare.

Hur söker man efter juridiska översättare i Spanien?

Utrikes- och samarbetsministeriet brukar publicera en förteckning med personer som har godkänts på proven för att bli auktoriserad tolk.

Tillgången till förteckningen är gratis. Där finns olika språk listade i alfabetisk ordning samt uppgifter om vilka som är auktoriserade på respektive språk.

Länkar

Förteckning över auktoriserade översättare

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.