Auktoriserade översättare/rättstolkar

Sverige

Här får du hjälp att hitta en auktoriserad tolk eller translator i Sverige.

Innehåll inlagt av
Sverige

Vad innehåller det svenska tolk- och translatorsregistret?

Den svenska databasen över auktoriserade tolkar och translatorer ägs och administreras av Kammarkollegiet.

Databasen innehåller en förteckning över auktoriserade tolkar och translatorer, som är auktoriserade enbart för att tolka respektive översätta från eller till svenska. En och samma person kan bli auktoriserad i flera språk. En auktoriserad tolk kan också ha auktorisation för ett visst kompetensområde som rättstolk och/eller sjukvårdstolk.

Är tillgången till det svenska tolk- och translatorsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till den svenska databasen över auktoriserade tolkar och translatorer är kostnadsfri.

Hur söker man efter en auktoriserad tolk eller translator i Sverige?

För tolkar kan sökning göras på språk, särskilt kompetensområde, län eller efternamn. För translatorer kan sökningar göras på språk, län, efternamn eller translatorsnummer.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.