Auktoriserade översättare/rättstolkar

Om du behöver förstå och bli förstådd under en förhandling i en annan medlemsstat eller om du behöver en juridisk översättning av ett avtal eller en annan rättslig handling kan du ha anledning att vända dig till en juridisk översättare eller tolk.

Inledning

Med den ökade rörligheten och migrationen inom EU följer ett ökat antal förbindelser av alla möjliga slag (kommersiella, rättsliga, akademiska eller personliga) mellan människor med olika nationalitet, kultur och språk. Detta leder i sin tur till en mängd olika situationer som kräver översättnings- och tolkningstjänster. Eftersom många av dessa situationer förutsätter godkännande eller intygande av myndigheterna (ofta domstolar eller andra rättsliga institutioner), blir det ofta nödvändigt att låta göra officiella översättningar av handlingar som ursprungligen är utformade på ett annat språk.

En officiell översättning kan ha till syfte att bekräfta fakta i ett rättsligt eller administrativt förfarande, att få rättsliga fakta med ursprung i ett annat land erkända och att tillämpa relevant lagstiftning på utländska medborgare (internationell privaträtt).

Officiella översättningstjänster organiseras på olika sätt i olika EU-medlemsstater, och förutsättningarna för yrkesutövningen uppvisar stora skillnader (heterogena system och arbetsmetoder). Exempelvis omfattas rollen som edsvuren översättare i länder som Grekland eller Spanien av en rad tillträdesbestämmelser samt villkor rörande reglementen, arvoden och auktorisering.

Vad är en juridisk översättare?

En översättare producerar en skriftlig handling genom att översätta en text från ett språk till ett annat. En juridisk översättare måste behärska inte bara grundläggande rättsliga begrepp och rättslig terminologi, utan även det område som rätten tillämpas på. Juridisk översättning är en hörnsten i den flerspråkiga kommunikationen, eftersom den gör det möjligt för enskilda och företag samt rättsliga och andra statliga myndigheter att kommunicera med varandra över olika språk-, kultur- och landgränser. Juridisk översättning kräver kunskap om specialterminologi och om de språkliga konventioner som används i de berörda handlingarna. Genom att arbeta nära juristerna och därigenom ha tillgång rättslig sakkunskap, kan en juridisk översättare medverka till att du fullt ut förstår gången i ett ärende och den nödvändiga juridiska terminologin. Översättarens kunskaper om rättssystemet och de rättsliga förfarandena säkerställer ett kompetent bistånd om du behöver vidta rättsliga åtgärder.

När du letar efter en juridisk översättare är det mycket viktigt att ta hänsyn till de standarder i fråga om språklig kompetens, översättarkvalifikationer samt kunskaper om system, processer, terminologi och språkliga konventioner som gäller i olika fall.

Vad är en rättstolk?

En tolk tillhandahåller en muntlig språktjänst och tolkar med hjälp av simultantolkning, konsekutiv tolkning eller visktolkning från ett språk till ett annat. Rättstolkar är specialister som i första hand arbetar tillsammans med advokater i olika rättsliga ärenden, exempelvis rättegångar, vittnesförhör, förhandlingar, medling, skiljedomsförfaranden, klientmöten, etc. Om du är indragen i förfaranden med anknytning till flera länder kan dessa experter hjälpa dig att kommunicera med övriga parter.

Auktoriserade domstolsöversättare och domstolstolkar

Auktoriserade domstolsöversättare och domstolstolkar är behöriga att översätta officiella handlingar (äktenskapscertifikat, skolcertifikat, examensbevis, inlagor, domstolsavgöranden, etc.), respektive att tolka i domstol (till exempel när parter eller vittnen avger utsagor), på polisstationer (i samband med förhör efter ett gripande) eller inför administrativa myndigheter (till exempel i samband med tullinspektioner). Dessa auktoriserade översättare/tolkar får förse sina översättningar med en officiell stämpel för att intyga att deras översättningar överensstämmer med kraven.

Auktoriserade domstolsöversättare och domstolstolkar ska i princip ha en universitetsutbildning i de språk de arbetar med och på olika sätt ha kvalificerat sig för yrket, även om kraven varierar från en medlemsstat till en annan.

De flesta EU-medlemsstater har ett system för att välja ut och utse auktoriserade domstolsöversättare/-tolkar. Ofta är en auktoriserad översättare även behörig att arbeta som domstolstolk. Olika länder använder olika officiella beteckningar för domstolsöversättare/-tolkar.

Hur hittar man översättare eller tolkar?

Du kan hitta en juridisk översättare eller en rättstolk genom att söka i nationella databaser över översättare och/eller tolkar.  Det är dock inte alla medlemsstater som har sådana databaser. Ibland finns det länkar till officiella eller halvofficiella register över kvalificerade översättare/tolkar på justitieministeriernas eller de högre regionala domstolarnas webbplatser.

När det gäller brottmål var medlemsstaterna enligt direktiv 2010/64/EU skyldiga att inrätta ett sådant register senast den 27 oktober 2013 (som var slutdatum för att införliva direktivet med nationell rätt). Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna införa ett förfarande eller en mekanism som gör det möjligt att klarlägga huruvida misstänkta eller tilltalade behöver hjälp av en tolk och/eller översättare. Medlemsstaterna ansvarar för att tolkning tillhandahålls utan dröjsmål. Översättning bör tillhandahållas för handlingar som är väsentliga för utövandet av rätten till försvar. I undantagsfall finns det möjlighet att i stället för en skriftlig översättning tillhandahålla en muntlig översättning eller sammanfattning av sådana väsentliga handlingar, under förutsättning att det inte förhindrar att förfarandena går rättvist till. Medlemsstaterna ska stå för tolknings- och översättningskostnaderna, oavsett vad som blir resultatet av förfarandena.

Om du vill ha närmare upplysningar om exempelvis

  • det organ som förvaltar en viss nationell databas,
  • vilka regler som gäller för tillgång till översättnings- och tolkningstjänster,
  • översättares och tolkars geografiska ansvarsområden,
  • översättares utbildning och kvalifikationer,
  • kostnader,
  • försäkringssystem och möjligheter att klaga,

kan du klicka på en av flaggorna i högra kanten.

Senaste uppdatering: 01/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.