Медиатори

Австрия

Настоящият раздел на портала ви помага да намерите медиатор в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как да намеря медиатор в Австрия?

Федерално министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на регистрираните медиатори, които отговарят на законовите и официалните изисквания.

За целта е създаден специализиран уебсайт. Той също така е достъпен и от уебсайта на Министерството на правосъдието.

На уебсайта може да бъде намерена следната информация:

 • списък на медиаторите
 • списък на организациите, които обучават медиатори, и
 • списък на курсовете за обучение

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Австрия

Списъкът с медиатори на уебсайта може да бъде категоризиран по:

 • име,
 • пощенски код и
 • област.

Медиатори могат да бъдат намерени, като се използват следните критерии за търсене:

 • име и фамилия
 • пощенски код
 • област
 • държава
 • експертна област

Критериите за търсене могат да бъдат съчетавани.

Връзки по темата

Медиатори в Австрия

Последна актуализация: 14/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.