Медиатори

Белгия

Този раздел на портала ще ви помогне да намерите медиатор в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Как мога да намеря медиатор в Белгия?

За да намерите медиатор в Белгия, можете да посетите следните уебсайтове:

В раздел „Медиация“ на уебсайта на Федерална публична служба „Правосъдие“ ще намерите информация по следните въпроси:

 • какво представлява медиацията
 • какво представляват медиаторите
 • как протича медиацията
 • какво се случва след медиацията
 • разходите за медиация
 • връзка към брошура за медиацията
 • полезни адреси и връзки.

На уебсайта на Федералната комисия за медиация ще намерите информация за:

 • Федерална комисия за медиация
 • разрешаването на спорове
 • медиацията
 • медиаторите
 • Законодателство и регулиране
 • Полезни връзки, включително брошури относно семейната, социалната, гражданската и търговската медиация

Има ли такси за достъп до базата данни?

Не, няма такса за достъп до базата данни.

Търсене на медиатор в Белгия

Можете да търсите в списъка на медиаторите в Белгия по следните критерии:

 • Съдебен район
 • Област на компетентност
 • Правна помощ
 • Професия
 • Говорими езици
 • Фамилно или собствено име
 • Пощенски код

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“ (Service Public Fédéral Justice)

Медиацията като алтернатива на съда

Списък на медиаторите

Последна актуализация: 18/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.