Медиатори

България

В настоящия раздел се съдържат обяснения как да намерите медиатор в България.

Съдържание, предоставено от
България

Как да намерим медиатор в България

Министерство на правосъдието поддържа Единен регистър на медиаторите.

Регистърът съдържа следната информация:

  • Лични данни за лицата, регистрирани като медиатори - образование, говорими езици и допълнителна квалификация в областта на медиацията
  • Данни за контакт на медиатора - офис адрес, телефон и електронна поща

Освен това Министерство на правосъдието поддържа списък на организациите, които са получили одобрение да предоставят обучение на медиатори.

Вписванията в регистъра и в списъка на организациите се основават на разпоредбите на:

  • Закона за медиацията
  • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (издадена от министъра на правосъдието) за условията и реда за одобряване на организации, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър на медиаторите?

Достъпът до българския единен регистър на медиаторите е безплатен, когато се извършва от интернет страницата на Министерство на правосъдието. Лица и организации, които желаят да бъдат включени в списъка на организациите, които предлагат обучение по придобиване на медиаторски умения, заплащат такса.

Как да намерим медиатор в България?

На интернет страницата на Министерство на правосъдието можете да намерите пълен списък на лицата, които са обучени и оправомощени да извършват медиация в Република България. Търсенето на медиатор може да се осъществи по обучителна организация, образование, владеене на чужди езици и допълнителна спецификация в областта на медиацията (напр. търговски въпроси, бизнес, семейни правоотношения).

Предоставена е и информация за контакт с вписаните медиатори, включително телефонен номер и електронна поща, на които можете да се свържете с тях, за да получите необходимата ви допълнителна информация.

Последна актуализация: 29/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.