Медиатори

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Съгласно Закона за медиацията (Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) № 18/11) и Правилата за регистъра на медиаторите и стандартите за акредитация на институциите за медиация и медиаторите (NN № 59/11). Министерството на правосъдието води регистър на медиаторите.

Намиране на медиатор

В продължение на много години извънсъдебните процедури по медиация се водеха с голям успех от центровете за медиация на Хърватската търговска камара, Хърватската търговска и занаятчийска камара и Хърватската асоциация на работодателите, както и от Хърватската асоциация за медиация, Хърватския съвет за застраховане, Хърватската колегия по осигуряване и Службата за социално партньорство на правителството на Република Хърватия. Медиацията с избран медиатор обаче може да се проведе и извън горепосочените центрове.

Последна актуализация: 18/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.