Медиатори

Чехия

Този раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чехия

Как да намеря медиатор в Чешката република?

Законът за медиацията влезе в сила през 2012 г.. С него се създава списък с медиатори, в който са упоменати всички лица, оправомощени да предоставят услуги като медиатори. Списъкът се поддържа от Министерството на правосъдието.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра на медиаторите е безплатен.

Как да намеря медиатор в Чешката република?

Министерството на правосъдието поддържа списък на медиаторите, регистрирани по Закон № 202/2012 за медиацията.

Последна актуализация: 09/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.