В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Медиатори

Англия и Уелс

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Как да намеря медиатор в Англия и Уелс

Национален указател за медиация

Можете да намерите медиатор, който предлага услуги в областта на гражданското право посредством онлайн указателя за гражданска медиация – рубрика „Намерете граждански медиатор“, където се предоставя информация относно:

  • медиацията
  • предоставяните услуги
  • цените.

Онлайн указателят за гражданска медиация се администрира и поддържа от Министерството на правосъдието. Медиаторите, включени в указателя, са акредитирани от Съвета за гражданска медиация.

Указател за семейна медиация

Целта на онлайн указателя за семейна медиация е страните да могат да се свържат с медиатор, който предоставя услуги в близост до тяхното местоживеене. Страните, които имат право да получават правна помощ (публично финансиране), могат също да се обадят на горещата телефонна линия Community Legal Advice за повече информация относно това как може да се свържат с местен медиатор: телефон: 0845 345 4345 миником: 0845 609 6677, SMS: „legalaid“ и вашето име на 80010. Помощ може да бъде получена и посредством онлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до онлайн указателя за гражданска медиация, онлайн указателя за семейна медиация и уебсайта на Community Legal Advice е безплатен.

Връзки по темата

онлайн указател за семейна медиация, онлайн указател за гражданска медиация проверете дали можете да получите правна помощонлайн услугата за помощ на Community Legal Advice.

Последна актуализация: 20/04/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.