Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Медиатори

Естония

Този раздел предоставя информация за това как можете да намерите медиатор в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Понастоящем в Естония не съществува общ национален уебсайт или база данни за медиаторите. Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всеки, който отговаря на предвидените в закона изисквания. Няма държавен контрол върху дейността на помирителите.

Съгласно Закона за помирението, помирител може да бъде:

  1. Физическо лице, на което страните са възложили да извърши помирителната процедура и да помогне за разрешаването на спора. Помирителят може да действа чрез юридическо лице, с което той е в трудовоправни отношения или в други договорни отношения;
  2. Адвокат— списък на членовете на Естонската адвокатска колегия може да бъде намерен на уебсайта на колегията;
  3. Нотариус — списък на нотариалните кантори може да бъде намерен на уебсайта на Нотариалната камара;
  4. В случаите, предвидени в Закона за помирението – държавен или местен помирителен орган.

Някои спорове, свързани с въпроси на авторското право (виж Закон за авторското право), се решават от комисия от експерти по авторско право, която действа като помирител. Тази комисия е създадена към Министерството на културата.

Независимо че в Закона за канцлера на правосъдието не се използва понятието „омбудсман”, канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните агенции спазват основните човешки права и свободи и принципите на добро управление, както и като наблюдава органите на местното управление, публичноправните юридически лица и частните субекти, изпълняващи публични функции. От 2011 г. канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман по отношение на децата съгласно чл. 4 от Конвенцията за правата на детето. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на канцлера на правосъдието.

Решаването на колективни трудови спорове се осъществява от Националния помирител. Повече информация можете да намерите на следния уебсайт.

Можете също така да се свържете със следните неправителствени организации:

Последна актуализация: 17/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.