Медиатори

Естония

Този раздел предоставя информация за това как можете да намерите медиатор в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

В Естония не съществува общ национален уебсайт или база данни за медиаторите. Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всеки, който отговаря на предвидените в закона изисквания. Няма държавен контрол върху дейността на помирителите.

Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде:

  1. физическо лице, на което страните са възложили да извърши помирителната процедура и да помогне за разрешаването на спора. Помирителят може да действа чрез юридическо лице, с което е в трудовоправни отношения или в други договорни отношения;
  2. адвокат — списък на членовете на Естонската адвокатска колегия може да бъде намерен на уебсайта на колегията;
  3. нотариус — списък на нотариалните кантори може да бъде намерен на уебсайта на Нотариалната камара;
  4. в случаите, предвидени в Закона за помирението — държавен или местен помирителен орган.

Някои спорове, свързани с въпроси на авторското право (вж. Закона за авторското право), се решават от комисия от експерти по авторско право, която действа като помирител. Тази комисия е създадена към Министерството на правосъдието.

Въпреки че понятието „омбудсман“ не се използва в Закона за дейността на канцлера на правосъдието, канцлерът изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните органи спазват основните права и свободи на човека и принципите на добро управление, както и като следи дейността на органите на местното управление, публичноправните юридически лица и частноправните субекти, изпълняващи публични функции. От 2011 г. канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман по отношение на децата съгласно член 4 от Конвенцията за правата на детето. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на канцлера на правосъдието.

Решаването на колективни трудови спорове се осъществява от Националния помирител. Повече информация можете да намерите на следния уебсайт.

Можете също така да се свържете със следните неправителствени организации:

  • Естонският съюз за благоденствието на децата е сдружение с нестопанска цел в подкрепа на правата на децата. Неговата дейност включва предоставяне на съвети на родители, които искат да се разделят или да се разведат, като ги насърчава да използват услугите на помирители, за да защитят интересите на децата си. Съюзът организира обучения по семейна медиация.
  • Естонската застрахователна асоциация е сформирала помирителен орган в областта на застраховането, който се занимава с извънсъдебно уреждане на застрахователни спорове. Формално той е помирител, а не помирителен орган по смисъла на Закона за помирението.
  • Естонският фонд за автомобилно застраховане е сформирал помирителен орган в областта на автомобилното застраховане, който се занимава с извънсъдебно уреждане на спорове в областта на автомобилното застраховане. Формално той е помирител, а не помирителен орган по смисъла на Закона за помирението.
  • В момента в Естония семейните медиатори са организирани в Естонската асоциация на медиаторите и Института по медиация.
Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.