Медиатори

Финландия

Този раздел ви помага да намерите медиатор във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Как да намерите медиатор във Финландия

Във Финландия Финландският институт за здравеопазване и социални грижи (THL) поддържа официалния уебсайт на медиацията по наказателни и граждански дела.

Този уебсайт предоставя информация за помирението (медиация по наказателноправни въпроси).

Списък на службите за медиация също е на разположение на уебсайта.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът и извличането на информация от уебсайта на медиацията по наказателни и граждански дела са безплатни.

Как да търсите медиатор във Финландия

Може да търсите на уебсайта на Финландския институт за здравеопазване и социални грижи

Свързани връзки

Институт за здравеопазване и социални грижи

Последна актуализация: 27/10/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.