Медиатори

Гърция

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как да намерим медиатор в Гърция

Таблици на сертифицирани медиатори и организации за обучение на медиатори, както и информация за предоставяните услуги, могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието: Медиация.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до горепосочените уебсайтове е безплатен.

Свързани връзки

Министерство на правосъдието

Министерство на труда и социалната сигурност

Гръцки център за медиация и арбитраж

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.