Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Ирландия няма база данни с информация за медиатори, но все пак медиатори в различни области на правото могат да се намерят като се консултирате със следните частни организации.

  • Семейно право: Служба за семейна медиация (Family Mediation Service http://www.tusla.ie/services)
  • Дискриминация: Трибунал по въпросите на равенството (Equality Tribunal), Национален орган по въпросите на уврежданията и инвалидността (National Disability Authority http://www.equalitytribunal.ie/ и http://www.nda.ie/)
  • Поземлено право: Съвет за разглеждане на спорове във връзка с наемане на частни жилища (Private Residential Tenancy Board) (http://www.prtb.ie/)
  • Трудови правоотношения: Съдът по трудово право (Labour Court), Комисията по трудови правоотношения (Labour Relations Commission https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
  • Телесни повреди: http://www.injuriesboard.ie/

Виж ‘Медиация в Ирландия’http://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Последна актуализация: 17/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.