Медиатори

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Ирландският институт на медиаторите (Mediators Institute of Ireland, MII) разполага с онлайн база данни с медиатори за редица области, в които може да се изисква медиатор. Сред тези области са гражданските въпроси, търговията, семейството, селското стопанство, застраховането, околната среда и здравеопазването.

MII има за цел да:

  • ръководи медиаторската професия на национално равнище;
  • подкрепя членове си да предоставят най-добрата възможна професионална медиаторска практика;
  • насърчава и популяризира положителното въздействие на медиацията върху ирландското общество;
  • осъществява непрекъснато наблюдение върху обучението и правилата за медиаторите на MII и да извършва подобрения;
  • поддържа най-високите професионални стандарти във всичко, което прави;
  • се стреми към високи постижения в областта на медиацията и да ги насърчава.

Адрес

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

За контакт

Телефон 01 6099190

Електронна поща: info@themii.ie

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.