Медиатори

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Списък на сертифицираните медиатори и техните координати за връзка ще намерите на уебсайта на Съвета на сертифицираните медиатори (Sertificētu mediatoru padome). Можете да изберете медиатор по:

  • област на дейност
  • регион на дейност
  • език

Връзки

Съвет на сертифицираните медиатори

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.