Медиатори

Литва

В Литва не съществува централизиран орган, отговорен за медиацията. Работа в тази посока ще започне след прилагането на Директива 2008/52/ЕО.

Съдържание, предоставено от
Литва

Как да намерим медиатор в Литва?

В Литва може да се прибегне както до съдебна, така и до извънсъдебна медиация. Услугите, свързани с извънсъдебната медиация, обикновено се оказват от адвокати.

Съдебната медиация е производство за разрешаване на спорове, което има за цел да помогне на страните по гражданските дела да намерят мирно решение на спора си чрез посредничеството на един или повече медиатори (посредници).

Съдебната медиация се осъществява от медиатори. Те са специално обучени съдии, съдебни помощници или други лица с подходяща квалификация, чиито имена са включени в Списъка на съдебните медиатори, одобрен от работната група, създадена от Съдебния съвет на Литва. На заседанието си на 28 януари 2011 г. Съдебният съвет прие, че съдебна медиация по граждански дела може да се провежда във всички съдилища в Литва, така че тази услуга да бъде на разположение независимо от региона.

Съдебната медиация се провежда безплатно. Наред с това, разрешаването на граждански спор чрез нея спестява значително време и усилия, които в противен случай се губят за съдебното производство. Спестяват се също така и средства, тъй като 75% от съдебните такси подлежат на възстановяване, в случай че съдебната медиация доведе до уреждане на спора по взаимно съгласие.

Предложението за провеждане на съдебна медиация по дадено гражданско дело може да бъде направено от председателя на съдебния състав. Подобно искане може да отправи и всяка от страните по делото. Когато бъде взето решение за провеждане на съдебна медиация, съдията разяснява на страните основните аспекти на тази процедура. Решението за назначаване или заменяне на медиатора се взема от председателя на съда, председателя на гражданското отделение на съда или от определен от тях съдия. Ако е необходимо, може да бъдат назначени двама медиатори. При назначаването на медиатор се взема под внимание мнението на страните, изразено при отправяне на молбата за разрешаване на спора чрез съдебна медиация или при приемане на този вид разрешаване на спора.

В съдебната медиация могат да вземат участие само страните по делото, третите заинтересовани лица и техните представители. По искане на страните по спора или с тяхно съгласие в производството могат да участват и други лица, ако участието им би могло да спомогне за разрешаването на спора. За съдебната медиация не се води протокол.

Производството по съдебната медиация приключва, когато страните постигнат съгласие по спорния въпрос и подпишат съдебно споразумение, което след това се одобрява от председателя на състава.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.