Медиатори

Люксембург

Този раздел на портала ще Ви помогне да намерите медиатор в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как да намеря медиатор в Люксембург?

Следните частни организации водят регистър с медиатори:

Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиаторите?

Да, достъпът до регистъра на медиаторите е безплатен.

Как да намеря медиатор в Люксембург?

Списъкът с медиаторите, воден от следните частни организации, може да се използва с цел справка и търсене:

Връзки по темата

Асоциация за медиация на правоспособните медиатори в Люксембург (ALMA asbl)

Център за медиация на адвокатската колегия в Люксембург (CMCC)

Център за медиация (Centre de médiation (asbl)

Център за социално-семейна медиация

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.