Медиатори

Малта

Настоящият раздел на портала съдържа информация за това как можете да намерите медиатор в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Как да намеря медиатор в Малта

Малтийският център по медиация предоставя на страните списък с надлежно акредитираните от него медиатори. Независимо дали става въпрос за доброволна медиация, или за препращане от съда или по закон към Центъра, страните по спора избират медиатор от списъка с акредитирани медиатори, ако избраното лице е приемливо за всички тях. Ако страните не постигнат съгласие относно приемлив за всички тях медиатор, Центърът ще назначи за такъв лицето, чието име е следващо в списъка с одобрени медиатори.

При семейната медиация страните могат да посочат по взаимно съгласие медиатор по свой избор от списъка с лица, назначени за тази цел от министъра на правосъдието (като в този случай страните поемат сами разноските по медиацията) или, като алтернатива, съдът определя медиатор на ротационен принцип от списъка с лица, назначени от министъра на правосъдието да изпълняват функцията на медиатори, определени от съда (в който случай възнагражденията на медиаторите се заплащат от деловодството на съответните граждански съдилища и трибунали).

Понастоящем не съществува електронен регистър. Ако обаче искате повече информация, можете да посетите съответната страница на уебсайта на Центъра или да се свържете чрез секретариата на Центъра: Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta (Малтийски център по медиация), 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Можете да се свържете със секретариата на +356 23279220 или на info@mediation.mt.

Последна актуализация: 27/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.