Медиатори

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Как да намеря медиатор в Полша?

Списъците на институциите и лицата, оправомощени да провеждат производства по медиация („списъци на постоянните медиатори“), се съхраняват от председателите окръжните съдилища и са достъпни на уебсайтовете на съдилищата. Медиаторите се добавят и заличават от списъка от председателя на съответния окръжен съд.

По правило медиаторите се специализират в специфични видове медиация: медиация по гражданскоправни въпроси (търговска медиация, семейна медиация, трудово право и т.н.), медиация по наказателноправни въпроси, по въпроси, свързани с малолетни и непълнолетни лица и др.

Поради действащите правни разпоредби не съществува единен централен регистър на медиаторите. Министерството на правосъдието понастоящем провежда проект „Насърчаване на алтернативни методи за разрешаване на спорове чрез подобряване на уменията на медиаторите, създаване на Национален регистър на медиаторите и провеждане на информационни дейности“. Една от целите на този проект е да се създаде Национален регистър на медиаторите — общодостъпна база данни на медиаторите, действащи в Полша.

Основна информация за правилата, процедурите и практическите аспекти на медиацията в Полша може да бъде намерена на страницата за медиацията на уебсайта на Министерството на правосъдието, както и на уебсайта на горепосочения проект.

Безплатен ли е достъпът до списъците с медиатори?

Да, достъпът до списъците с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша?

Използвайте списъците с постоянни медиатори, изготвени от председателите на окръжните съдилища, или услугите на центрове за медиация или индивидуални медиатори. Информация и данни за контакт обикновено могат да бъдат намерени на уебсайтовете на компетентните съдилища, центрове или медиатори.

Последна актуализация: 16/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.