Медиатори

Полша

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша

Как да намеря медиатор в Полша?

Списъците или регистрите на институциите и лицата, оправомощени да провеждат производства по медиация, се съхраняват от окръжните съдилища и са достъпни на техните уебсайтове. Медиаторите, включително лица от списъци, съставени от неправителствени организации (в съответствие със законоустановените им задачи) и учебни заведения, се добавят и заличават от списъците от председателя на компетентния окръжен съд.

По правило медиаторите се специализират в специфични видове медиация: медиация по гражданскоправни въпроси (търговска медиация, семейна медиация, трудово право и т.н.), медиация по наказателноправни въпроси или по въпроси, свързани с малолетни и непълнолетни лица.

Сред медиаторите по гражданскоправни въпроси има постоянни медиатори, които са добавени към списъка, поддържан от председателя на компетентния окръжен съд.

Поради действащите правни разпоредби не съществува единен централен регистър на медиаторите.

Основна информация за правилата, процедурите и практическите аспекти на медиацията в Полша може да бъде намерена на страницата за медиация на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Безплатен ли е достъпът до списъците с медиатори?

Да, достъпът до списъците с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша?

Следва да използвате списъците с медиатори, изготвени от председателите на окръжните съдилища, или да използвате услугите на центрове за медиация или индивидуални медиатори. Информация и данни за контакт обикновено могат да бъдат намерени на уебсайтовете на компетентните съдилища, центрове или медиатори.

Последна актуализация: 10/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.