Медиатори

Португалия

Настоящият  раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Медиаторите, работещи в една от публичните служби за медиация или в съдилищата за искове с малък материален интерес (julgados de paz — мирови съдии), трябва да бъдат включени в списъците на специалистите, които имат право да практикуват медиация. Включването в списъците се урежда от Министерска заповед за изпълнение (Portaria) № 282/2010 от 25 май 2010 г. и Министерска заповед за изпълнение № 283/2010 от 19 октомври 2010 г.

Генералната дирекция за правосъдна политика ( Direção-Geral da Política de Justiça — DGPJ), която е подчинена на Министерството на правосъдието, отговаря за регулирането на публичната медиация. Въпреки че DGPJ не предоставя информация за това как да се намери медиатор, тя публикува посочените по-горе списъци с медиатори, които могат да бъдат намерени на следния адрес:

Списък на семейните медиатори

Списък на медиаторите по трудови спорове

Списък на медиаторите по наказателни производства

Списък на медиаторите в Julgados de Paz

Последна актуализация: 18/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.