Медиатори

Словакия

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Как да намеря медиатор в Словакия

Базата данни с медиатори на Словакия се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Словакия, като информацията в нея е налична само на словашки език.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация за медиатори и намирането на информация са безплатни.

Как да търся медиатор в Словакия

Моля направете справка в уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.