Медиатори

Словения

Тази страница ще Ви помогне да намерите медиатор в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Как да намеря медиатор в Словения?

Министерството на правосъдието поддържа централен регистър на медиаторите, които се занимават с алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдилищата в съответствие със Закона за АРС (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Списъците на медиаторите, които работят за различни НПО, са достъпни на уебсайтовете на тези организации. Например:

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Къде да потърся медиатор в Словения?

Потърсете медиатор на следните уебсайтове:

Последна актуализация: 09/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.