Медиатори

Испания

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Испания.

Съдържание, предоставено от
Испания

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Регистърът на медиаторите и институциите за медиация (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) е компютризирана база данни, достъпна безплатно на уебсайта на Министерството на правосъдието. Като публичен регистър на професионалните медиатори и институциите за медиация, той улеснява достъпа на гражданите до медиация за уреждане на спорове.

Достъп до браузърите:

Регистрацията в Регистъра на медиаторите и институциите за медиация обаче не е задължителна за медиаторите или институциите. Възможно да се намери медиатор и директно чрез институции за медиация, включително професионални сдружения и търговски и промишлени камари, камари на услугите и корабоплаването, много от които са създали центрове за медиация, които ще осигурят подходящия медиатор за въпросния случай. Достъпът до медиация се улеснява и от сдруженията за медиация, които са специализирани по семейни, граждански, търговски или общи въпроси.

В случаите, когато съдилищата отнасят въпрос за медиация, те разполагат с канали за сезиране на институциите за медиация в рамките на тяхната сфера на компетентност. Тези институции също дават възможност на страните да намерят подходящия медиатор.

Медиация

Медиацията е средство за уреждане на спорове, независимо от наименованието му, при което две или повече страни доброволно се опитват да постигнат споразумение помежду си с участието на медиатор, който действа безпристрастно и неутрално.

Медиатор

Медиаторите могат да бъдат физически лица, които упражняват в пълна степен гражданските си права, при условие че това не е изключено от законодателството, на което те може да са подчинени при упражняване на професията си.

Юридическите лица, предоставящи услуги по медиация, независимо дали са професионални дружества или други, предвидени в закона, трябва да посочат като медиатор физическо лице, което отговаря на правните изисквания.

Изисквания към медиаторите

Медиаторът трябва да притежава официална диплома за висше образование или висше професионално обучение и специално обучение за практикуване на медиация, придобито чрез преминаване на един или повече специални курсове, обучението по които се води от надлежно акредитирани институции, което ще бъде валидно за активно упражняване на медиация в цялата държава. От медиаторите в Испания се изисква да са преминали най-малко 100 часа от това специално обучение, което трябва да се актуализира чрез продължаващо обучение.

Медиаторите трябва да сключат застраховка или да се сдобият с еквивалентна гаранция, която покрива гражданската отговорност, произтичаща от тяхната намеса в конфликтите, по които действат като медиатори.

Медиатор по несъстоятелността (mediador concursal)

Медиаторите по несъстоятелността са физически лица, които отговарят на изискванията за медиатори и на тези, предвидени в член 27, параграф 1 от Закона за несъстоятелността 22/2003 от 9 юли 2003 г., за да бъдат синдици, и могат да бъдат определени за такива от нотариусите или търговските регистратори по извънсъдебните споразумения за плащане, посочени в дял X от посочения закон. Юридическите лица също могат да бъдат медиатори по несъстоятелността, при условие че участват в медиация по несъстоятелност чрез физическо лице, което отговаря на горепосочените условия. Тези медиатори ще бъдат определени последователно измежду включените в официалния списък на портала на Държавен вестник, който се изготвя въз основа на информацията, предоставена от Регистъра на медиаторите и институциите за медиация. Търговците могат също така да подадат заявление до търговските и промишлените камари, камарите на услугите и на корабоплаването, за да им бъде назначена група за медиация, която трябва да включва медиатор по несъстоятелността и да ги подпомага при договарянето на извънсъдебното споразумение за плащане.

Институция за медиация

Институциите за медиация са испански или чуждестранни публични или частни субекти и публичноправни дружества, чиято цел включва насърчаване на медиацията и предоставяне на достъп до медиация и управление на медиацията, включително назначаването на медиатори, което трябва да се извършва по прозрачен начин. Ако целта им включва и арбитраж, те ще приемат мерки, за да гарантират, че двете дейности са разделени.

Институцията за медиация няма да може да предостави пряко услугата по медиация. Това означава, че самата институция не е медиатор, а трябва да оповести самоличността на медиаторите в рамките на своята сфера на компетентност и да предостави информация за тяхното обучение, специалност и опит, като по този начин помогне на страните да изберат медиатора, който може да им окаже най-добро съдействие.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.