Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Испания

Този раздел на портала ще ви помогне да намерите медиатор в Испания.

Съдържание, предоставено от
Испания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Испания?

Съгласно закон 5/2012 за медиацията по граждански и търговски дела медиаторите трябва да имат висше образование или квалификация от надграждащо професионално обучение, както и да са преминали специално обучение по медиация под формата на един или повече специализирани курсове, водени от официално признати институции. Тези квалификации трябва да бъдат валидни за цяла Испания.

Законите и разпоредбите за прилагане на някои от автономните области съдържат изисквания относно необходимото обучение за семейни медиатори. Обикновено от медиаторите се изисква да притежават най-малко университетска диплома, както и да са преминали курс по практическо обучение за медиация от 100 до 300 часа.

Обикновено специалното обучение по медиация се предлага от университетите и професионалните асоциации, напр. на психолозите или адвокатите.

Не съществува единен регистър на медиаторите. Има няколко начина за намиране на специализирани медиатори:

  • по наказателни дела страните трябва да поискат от съда да им бъде назначен медиатор;
  • по трудови дела медиаторът понякога може да бъде избран от списъка на медиаторите на съответния орган;
  • по семейноправни дела медиаторите се назначават от организацията, която сътрудничи на съда, въпреки че е възможно страните да прибягнат до услугите на квалифициран медиатор;
  • можете да се свържете с медиатор по семейни въпроси чрез различните професионални асоциации, които поддържат регистър или списък (адвокатските колегии и професионалните асоциации на психолозите, социалните работници и възпитателите).

Досега автономните области изискваха от асоциациите да поддържат тези списъци.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, относно медиатори?

Национален регистър не съществува. Във всички случаи достъпът до списъците на професионалните асоциации е безплатен.

Как да намеря медиатор в Испания?

Можете да се свържете със съответната професионална асоциация за информация относно регистрираните медиатори.

Последна актуализация: 11/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.