Медиатори

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Как да намерите медиатор в Швеция?

Уебсайтът на шведските съдилища съдържа списък, изготвен от шведската национална администрация на съдилищата, на лица, които са изразили желание да посредничат в съдилищата в случаите, когато страните са в състояние да уредят споровете си по взаимно съгласие. Уебсайтът предоставя и друга информация относно медиацията.

Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Да.

Как да намерите медиатор в Швеция?

Можете да търсите медиатор на уебсайта на шведските съдилища.

Връзка по темата

Шведските съдилища

Последна актуализация: 27/10/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.