V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Mediátoři

Anglie a Wales

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Anglii a Walesu.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jak nalézt mediátora v Anglii a Walesu

Národní rejstřík pro mediaci

Mediátora pro občanskoprávní spory lze nalézt prostřednictvím on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Online Directory) v oddíle „Find a Civil Mediator“ (Vyhledávání mediátorů pro občanskoprávní spory), který obsahuje informace o:

  • mediaci
  • službách
  • cenách.

On-line rejstřík pro mediaci v občanskoprávních sporech je majetkem a ve správě Ministerstva spravedlnosti. Poskytovatelé mediačních služeb zahrnutí v rejstříku získávají akreditaci od Rady pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Council).

Rejstřík pro mediaci v rodinných sporech

Cílem on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Online Directory) je pomoci stranám sporu s vyhledáním místních mediátorů. Strany způsobilé pro získání právní pomoci (financované z veřejných zdrojů), které chtějí zjistit další informace o nalezení místního mediátora, se mohou obrátit rovněž na komunitní linku právní pomoci (Community Legal Advice helpline) na telefonním čísle: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, textový telefon: „legalaid“ (právní pomoc) a Vaše jméno na čísle 80010.  Poradenství poskytuje také on-line poradenská služba komunitní právní pomoci (Community Legal Advice Online Advisor Service).

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na internetové stránky on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech, on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech a komunitní poradenské služby právní pomoci je zdarma.

Související odkazy

Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory, Ověřte si, zda můžete získat právní pomocCommunity Legal Advice

Poslední aktualizace: 20/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.