Mediátoři

Estonsko

Tato část vám pomůže najít mediátora v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Estonsko nemá žádné obecné internetové stránky nebo databázi týkající se mediátorů. Podle zákona o smírčím řízení může funkci zprostředkovatele vykonávat každý, kdo splňuje požadavky stanovené zákonem. Neexistuje žádný státní dohled nad činností zprostředkovatelů, tj. smírců.

Podle zákona o smírčím řízení může smírce být:

  1. fyzická osoba pověřená stranami, aby vedla smírčí řízení a pomohla vyřešit spor. Smírce může jednat prostřednictvím právnické osoby, s níž je v pracovním poměru nebo jiném smluvním vztahu;
  2. advokát – seznam členů Estonské advokátní komory je k dispozici na jejích internetových stránkách;
  3. notář – seznam notářských úřadů je k dispozici na internetových stránkách Notářské komory;
  4. státní smírčí orgán nebo smírčí orgán místní samosprávy v případech stanovených zákonem o smírčím řízení.

Některé spory související s autorským právem (viz autorský zákon) řeší komise odborníků na autorské právo ve funkci smírce. Tato komise byla zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti.

Ačkoli se koncept „ombudsmana“ v zákoně o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti (Chancellor of Justice) nepoužívá, tento orgán vykonává také funkci ombudsmana v rámci dohledu nad tím, zda vnitrostátní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a rovněž dohlíží na místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva a soukromé subjekty vykonávající veřejné funkce. Od roku 2011 vykonává kancléř spravedlnosti také funkci ombudsmana pro práva dětí podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte. Další informace lze najít na internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Řešení kolektivních pracovních sporů je úkolem veřejného smírce. Více informací je k dispozici na jeho internetových stránkách.

Lze se rovněž obrátit na tyto nevládní organizace:

  • Estonská unie pro blaho dětí je neziskovým sdružením hájícím práva dětí. Mezi její činnosti patří poskytovat poradenství rodičům, kteří se hodlají rozvést nebo odloučit, a pobízet je, aby využili služeb smírce za účelem ochrany zájmů jejich dětí. Unie organizuje vzdělávací lekce k rodinné mediaci.
  • Estonské sdružení pojišťoven zřídilo smírčí orgán pro záležitosti pojištění, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
  • Estonský fond pojištění motorových vozidel zřídil smírčí orgán pro záležitosti pojištění motorových vozidel, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů v dané oblasti. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
  • V Estonsku jsou v současné době rodinní mediátoři zastoupeni Estonskou asociací mediátorůInstitutem pro mediaci.
Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.