Mediátoři

Litva

V Litvě neexistuje žádný centralizovaný orgán odpovědný za mediaci. Jakmile bude provedena směrnice 2008/52/ES, bude práce v této oblasti zahájena.

Obsah zajišťuje
Litva

Jak najít mediátora v Litvě

V Litvě je možná soudní i mimosoudní mediace. Mimosoudní mediaci obvykle zajišťují právníci.

Soudní mediace je postup řešení sporů za účasti jednoho nebo více mediátorů (zprostředkovatelů), kteří stranám občanskoprávních sporů pomáhají vyřešit spory smírnou cestou.

Soudní mediaci provádějí mediátoři. Jsou to speciálně proškolení soudci, soudní asistenti nebo jiné vhodně kvalifikované osoby, jejichž jména jsou uvedena V seznamu soudních mediátorů. Soudní rada se na svém zasedání dne 28. ledna 2011 dohodla, že soudní mediaci v občanskoprávních řízeních lze uplatňovat u všech litevských soudů a že by tato služba měla být k dispozici bez ohledu na region.

Soudní mediace je služba poskytovaná zdarma. Oproti soudnímu řešení navíc soudní mediace přináší značnou úsporu z hlediska času i práce. Ušetří se také peníze, protože se v případech, kde je výsledkem soudní mediace smír, 75 % soudních poplatků vrací.

Návrh řešit občanskoprávní věc prostřednictvím soudní mediace může vyslovit předseda soudu. Přání řešit věc tímto způsobem může vyjádřit kterýkoliv účastník sporu. Při postupování sporu k soudní mediaci soudce vysvětlí stranám sporu koncepci procesu soudní mediace. O jmenování či nahrazení mediátora rozhoduje předseda soudu, vedoucí oddělení pro občanskoprávní věci daného soudu nebo jimi jmenovaný soudce. V případě, že je to nezbytné, lze jmenovat dva mediátory. Při jmenování mediátora se musí zohlednit stanovisko stran, které žádají o postoupení sporu k soudní mediaci nebo s postoupením věci k mediaci souhlasí.


Soudní mediace se mohou účastnit pouze účastníci řízení, třetí strany a jejich zástupci. K žádosti nebo souhlasu stran lze rovněž doplnit jména další osob, jejichž účast může napomoci řešení sporu. Průběh soudní mediace se neprotokoluje.

Soudní mediace může být ukončena, pokud strany sporu dosáhnou dohody ve věci sporu a podepíší soudní smír, který následně schválí předsedající soudce.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.