Mediatorzy

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Jak znaleźć mediatora w Polsce?

Listy instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego (zwane "listami stałych mediatorów") prowadzone są w sądach okręgowych przez ich prezesów i udostępniane na stronach internetowych sądów. Mediatorów na listy wpisuje i skreśla prezes właściwego sądu okręgowego.

Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w określonych rodzajach mediacji: cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej, w sprawach nieletnich, itd.

W wyniku przyjętych rozwiązań prawnych nie istnieje jeden centralnie prowadzony wykaz mediatorów. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiazywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, którego jednym z celów jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów – powszechnie dostępnej bazy mediatorów funkcjonujących w Polsce.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce poświęconej mediacji oraz na stronie ww. projektu zamieszczone są podstawowe informacje, dotyczące regulacji, procedur i praktycznych aspektów funkcjonowania mediacji w Polsce.

Czy dostęp do list mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp do list mediatorów jest bezpłatny.

Jak znaleźć mediatora w Polsce

Należy skorzystać z list stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych. Informacje i dane teleadresowe dostępne są zwykle na stronach internetowych właściwych sądów, ośrodków lub mediatorów.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.