Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Španělsko

Tato rubrika portálu vám pomůže vyhledat mediátora ve Španělsku.

Obsah zajišťuje
Španělsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt mediátora ve Španělsku

Podle zákona 5/2012 o mediaci v občanských a obchodních věcech musí mít mediátor vysokoškolský titul nebo vyšší odborné vzdělání a před výkonem mediační činnosti absolvovat odbornou přípravu ve formě jednoho či několika zvláštních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými zařízeními a uznávaných na území celého státu.

Některá autonomní společenství upravují vzdělávání nutné k výkonu rodinné mediace prostřednictvím zákonů a jejich prováděcích předpisů. Obecně se u mediátorů vyžaduje alespoň tříleté vysokoškolské vzdělání a absolvování zvláštních kurzů zaměřených na mediaci v délce 100 až 300 hodin převážně praktické výuky.

Vzdělávání v oblasti mediace většinou nabízejí vysoké školy a odborná sdružení, jako je psychologická či advokátní komora.

Neexistuje jediný rejstřík mediátorů. Specializované mediátory lze najít různými způsoby:

  • V trestních věcech musí strany požádat o přidělení mediátora soud.
  • V pracovních věcech může být mediátor někdy vybrán ze seznamu mediátorů vedeného příslušným orgánem.
  • V rodinných věcech je mediátor jmenován subjektem, který spolupracuje se soudem, ale strany sporu si mohou zvolit kvalifikovaného mediátora.
  • Rodinného mediátora lze kontaktovat prostřednictvím různých profesních sdružení, (advokátních, psychologických komor, sdružení sociálních pracovníků a výchovných pracovníků), která vedou rejstříky nebo seznamy.

Povinnost vést seznamy a rejstříky ukládají v současnosti profesním sdružením autonomní společenství.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ve Španělsku neexistuje centrální rejstřík mediátorů. Přístup do seznamů profesních sdružení je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Španělsku

Každý občan má právo obrátit se na příslušné profesní sdružení, aby zde získal informace o mediátorech způsobilých k výkonu této funkce.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.