Mediátoři

Španělsko

Tento oddíl vám pomůže s vyhledáním mediátora ve Španělsku.

Obsah zajišťuje
Španělsko

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Rejstřík mediátorů a mediačních institucí (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je elektronická databáze, která je bezplatně dostupná na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jakožto veřejný rejstřík mediátorů a mediačních institucí usnadňuje občanům přístup k mediaci pro řešení sporů.

Přístup k prohlížečům:

Registrace v rejstříku mediátorů a mediačních institucí však není pro mediátory nebo instituce povinná. Mediátora lze nalézt přímo prostřednictvím mediačních institucí, k nimž patří profesní sdružení a obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy, z nichž mnohé zřídily mediační centra, která pro konkrétní případ zajistí příslušného mediátora. Přístup k mediaci usnadňují také mediační sdružení, která se specializují na rodinné, občanské, obchodní nebo obecné záležitosti.

V případech, kdy soudy postoupí záležitost k mediaci, mají k dispozici cesty, jak věc postoupit mediačním institucím v rámci příslušné oblasti působnosti. I tyto instituce umožní stranám najít vhodného mediátora.

Mediace

Mediace je bez ohledu na své konkrétní označení prostředkem k urovnávání sporů, při němž se dvě nebo více stran dobrovolně pokusí samy dospět k dohodě za pomoci zásahu mediátora, který jedná nestranně a neutrálně.

Mediátor

Mediátory mohou být fyzické osoby plně požívající svých občanských práv, pokud to nevylučují právní předpisy, které se na ně mohou při výkonu jejich povolání vztahovat.

Právnické osoby poskytující mediační služby, ať už se jedná o profesionální společnosti, nebo o jakékoli jiné zákonem stanovené subjekty, musí za mediátora určit fyzickou osobu, která splňuje zákonné požadavky.

Požadavky na mediátora

Mediátor musí mít oficiální vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a zvláštní odbornou přípravu k výkonu mediace, kterou získá absolvováním jednoho nebo více konkrétních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými institucemi, jež budou platné pro výkon mediační činnosti kdekoli v dané zemi. Ve Španělsku musí mediátoři absolvovat alespoň 100 hodin této zvláštní odborné přípravy, kterou je třeba soustavným vzděláváním průběžně aktualizovat.

Mediátoři musí uzavřít pojištění nebo rovnocennou záruku pokrývající občanskoprávní odpovědnost, jež vyplývá z jejich zásahů v konfliktech, v nichž provádějí mediaci.

Insolvenční mediátor (mediador concursal)

Insolvenční mediátoři jsou fyzické osoby, které splňují požadavky pro výkon činnosti mediátora a požadavky stanovené v článku 27.1 insolvenčního zákona 22/2003 ze dne 9. července 2003 pro výkon činnosti insolvenčního správce a které mohou určit notáři nebo úředníci obchodního rejstříku v dohodách o mimosoudních platbách podle hlavy X uvedeného zákona. Insolvenčními mediátory mohou být rovněž právnické osoby, pokud jednají v insolvenčním mediačním řízení prostřednictvím fyzické osoby, která splňuje výše uvedené podmínky. Tito mediátoři budou určeni z řad mediátorů uvedených v úředním seznamu na portálu Státního úředního věstníku, který je sestaven na základě informací poskytnutých rejstříkem mediátorů a mediačních institucí, a budou posloupně seřazeni. Obchodníci mohou také požádat obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy o jmenování mediační komise, která musí zahrnovat insolvenčního mediátora a bude jim pomáhat při vyjednávání o dohodě o mimosoudních platbách.

Mediační instituce

Mediační instituce jsou španělské nebo zahraniční veřejné nebo soukromé subjekty a veřejnoprávní korporace, jejichž účel činnosti zahrnuje podporu mediace, umožnění přístupu k mediaci a správu mediace, včetně jmenování mediátorů, které musí být provedeno transparentně. Pokud účel jejich činnosti zahrnuje také rozhodčí řízení, přijmou instituce opatření, která zajistí, aby byly obě činnosti odděleny.

Mediační instituce nebude moci poskytovat mediační službu přímo. To znamená, že samotná instituce není mediátorem, ale musí zveřejnit totožnost mediátorů v rámci své působnosti a poskytnout informace o jejich odborné přípravě, specializaci a praxi, a tím pomoci stranám sporu vybrat mediátora, který je schopen jim nejlépe pomoci.

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.