Mediátoři

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Na základě zákona o mediaci (Úřední věstník (Narodne novine) č. 18/11) a nařízení o rejstříku mediátorů a normách pro akreditaci institucí pro mediaci a mediátorů (Úřední věstník č. 59/11) vede Ministerstvo spravedlnosti rejstřík mediátorů.

Vyhledání mediátora

Mimosoudní mediační řízení již mnoho let velmi úspěšně provádějí střediska pro mediaci při Chorvatské hospodářské komoře (Centri za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), Chorvatské komoře pro řemeslnické profese (Centri za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori), Sdružení chorvatských zaměstnavatelů (Centri za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca) a rovněž Chorvatská mediační asociace (Hrvatska udruga za mirenje), Chorvatská advokátní komora (Hrvatska odvjetnička komora), Chorvatská kancelář pojistitelů (Hrvatski ured za osiguranje) a Úřad pro sociální partnerství vlády Chorvatské republiky (Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske). Mediace nicméně může proběhnout s vybraným mediátorem i mimo uvedená střediska.

Poslední aktualizace: 12/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.