Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Mediator

Estland

I dette afsnit kan du få hjælp til at finde en mægler i Estland.

Indholdet er leveret af
Estland

Estland har for øjeblikket intet nationalt websted for og ingen national database over mæglere. I henhold til loven om forligsmægling kan enhver, der opfylder de krav, der er fastsat i loven, fungere som mægler. Der er ikke statsligt tilsyn med mæglernes virke.

I henhold til loven om forligsmægling kan følgende fungere som mægler:

  1. en fysisk person, som parterne har betroet at gennemføre forligsproceduren og hjælpe med at løse konflikten. Mægleren kan handle gennem en juridisk person, som mægleren er ansat hos eller på anden måde har et kontraktforhold med
  2. en advokat – listen over medlemmer af det estiske advokatsamfund findes på advokatsamfundets websted
  3. en notar – listen over notarkontorer findes på notarkammerets websted
  4. i det tilfælde, der er fastsat i loven om forligsmægling: et forligsorgan, der hører under staten eller en lokal myndighed.

Nogle ophavsretsrelaterede tvister (jf. loven om ophavsret) løses af et udvalg af eksperter i ophavsret, der fungerer som mægler. Dette udvalg er nedsat under justitsministeriet.

Selv om begrebet "ombudsmand" ikke anvendes i justitskanslerloven, fungerer justitskansleren også som ombudsmand ved at føre tilsyn med, om offentlige myndigheder overholder menneskers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt principperne om god forvaltning, og ved at føre tilsyn med lokale myndigheder, offentligretlige juridiske personer og private enheder, der udfører offentlige funktioner. Fra 2011 udfører justitskansleren også ombudsmandsfunktioner for børn i henhold til artikel 4 i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Læs mere på justitskanslerens websted.

Løsning af kollektive arbejdskonflikter varetages af den nationale mægler. Yderligere oplysninger findes på webstedet.

Du kan også kontakte følgende ikkestatslige organisationer:

  • Estlands retsmæglersammenslutning indeholder oplysninger på både estisk og engelsk. Kontaktpersonen er Anneli Liivamägi.
  • Estlands forening for børns velfærd er en almennyttig forening, der varetager børns rettigheder. Dens aktiviteter omfatter rådgivning til forældre, som ønsker at blive separeret eller skilt, ved at tilskynde dem til at benytte sig af mægling for at varetage deres børns interesser. Foreningen har endvidere afholdt kurser inden for familiemægling.
  • Estlands forsikringssammenslutning har oprettet en forsikringsombudsmand, som behandler tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere.
Sidste opdatering: 17/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.