Mediator

Estland

I dette afsnit kan du få hjælp til at finde en mægler i Estland.

Indholdet er leveret af
Estland

Estland har intet nationalt websted for og ingen national database over mæglere. Ifølge loven om forligsmægling kan enhver, der opfylder de krav, der er fastsat i loven, fungere som mægler. Der er ikke statsligt tilsyn med mæglernes virke.

Ifølge loven om forligsmægling kan følgende fungere som mægler:

  1. en fysisk person, som parterne har betroet at gennemføre forligsprocessen og hjælpe med at løse konflikten. Mægleren kan handle gennem en juridisk person, som mægleren er ansat hos eller på anden måde har et kontraktforhold med
  2. En advokat – fortegnelsen over medlemmer af det estiske advokatsamfund findes på advokatsamfundets hjemmeside
  3. en notar – listen over notarkontorer findes på notarkammerets hjemmeside
  4. i det tilfælde, der er fastsat i loven om forligsmægling: et forligsorgan, der hører under staten eller en lokal myndighed.

Nogle ophavsretsrelaterede tvister (jf. loven om ophavsret) løses af et udvalg af eksperter i ophavsret, der fungerer som mægler.

Selv om begrebet "ombudsmand" ikke anvendes i justitskanslerloven, fungerer justitskansleren også som ombudsmand ved at føre tilsyn med, om offentlige myndigheder overholder menneskers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt principperne om god forvaltning, og ved at føre tilsyn med lokale myndigheder, offentligretlige juridiske personer og private enheder, der udfører offentlige funktioner. Fra 2011 udfører justitskansleren også ombudsmandsfunktioner for børn i henhold til artikel 4 i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Yderligere oplysninger kan findes på justitskanslerens hjemmeside.

Løsning af kollektive arbejdskonflikter varetages af den nationale mægler. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden.

Du kan også kontakte følgende ikkestatslige organisationer:

Sidste opdatering: 09/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.