Mediator

Litauen

Der findes ikke noget centralt organ for mediation i Litauen. Når direktiv 2008/52/EF er gennemført, vil der blive oprettet et sådant organ.

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvordan finder jeg en mægler i Litauen?

Der er mulighed for både retsmægling og udenretslig mægling i Litauen. Udenretslig mægling gennemføres normalt af advokater.

Retsmægling er en procedure til konfliktløsning, der har til formål at hjælpe parterne i civile sager med at bilægge en tvist i mindelighed ved en eller flere mægleres (mellemmand) mellemkomst.

Retsmægling udføres af retsmæglere, der er særligt uddannede dommere, fuldmægtige eller andre behørigt kvalificerede personer, som står opført på listen over retsmæglere. Dommerrådet vedtog på sit møde den 28. januar 2011, at retsmægling i civile sager skal tilbydes ved alle Litauens domstole, og at denne tjeneste skal være tilgængelig uanset region.

Det er gratis at benytte sig af mægling, og ved at bilægge tvister gennem retsmægling kan der spares både megen tid og mange kræfter i forhold til en retssag. Metoden er også omkostningsbesparende, da 75 % af retsgebyrerne godtgøres, hvis mæglingen resulterer i en mindelig løsning.

Retsformanden kan foreslå, at en civil sag henvises til retsmægling. En hvilken som helst part i sagen kan også anmode om retsmægling. Når en konflikt henvises til retsmægling, forklarer dommeren parterne, hvad mæglingsproceduren går ud på. Det er domstolens præsident, lederen af domstolens afdeling for civile sager eller en dommer udnævnt af en af disse, der træffer beslutning om at udpege eller udskifte en mægler. Der kan om nødvendigt udpeges to mæglere. Når en mægler udpeges, skal der tages hensyn til udtalelser fra de parter, der anmoder om eller giver samtykke til at henvise tvisten til retsmægling.


Kun sagens parter, tredjeparter og deres repræsentanter kan deltage i retsmægling. Andre personer, som kan bidrage til at bilægge tvisten, kan også medtages i den relevante parts anmodning eller samtykke. Retsmæglingsprocedurer føres ikke til protokols.

Retsmæglingsprocedurer kan afsluttes, hvis parterne når til enighed og underskriver et forlig, som derefter godkendes af retsformanden.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.