Mediator

Spanien

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mægler i Spanien.

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Registret over mæglere og mæglingsinstitutioner skal være offentligt tilgængeligt og oplysende og oprettes i form af en elektronisk database, der er gratis tilgængelig på justitsministeriets websted. Formålet er at lette borgernes adgang til denne tvistbilæggelsesmetode ved at offentliggøre oplysninger om professionelle mæglere og mæglingsinstitutioner.

Søgemaskiner:

Registrering i registret over mæglere og mæglingsinstitutioner er imidlertid ikke obligatorisk hverken for mæglere eller institutioner. Det er derfor også muligt at finde en mægler direkte gennem mæglingsinstitutionerne, herunder faglige sammenslutninger og handels‑, industri-, service- og skibsfartskamre, hvoraf mange har oprettet mæglingscentre, der udpeger den relevante mægler i den pågældende sag. Der findes også sammenslutninger, der er specialiseret i mægling (familieretlig, civilretlig, handelsretlig, generel), hvilket også letter adgangen til mægling.

Når retterne henviser til mægling, findes der kanaler, hvor de forelæggende retter kan henvende sig til mæglingsinstitutioner, der opererer inden for deres jurisdiktion, og som også vil gøre det muligt for parterne at finde den rette mægler.

Mægling

Ved mægling forstås et middel til bilæggelse af tvister, uanset hvilken form, hvor to eller flere parter frivilligt forsøger at nå frem til en aftale med hjælp fra en mægler, der handler upartisk og neutralt.

Mægler

Mæglere kan være fysiske personer, der fuldt ud udøver deres borgerlige rettigheder, forudsat at den lovgivning, som de kan være omfattet af under udøvelsen af deres erhverv, ikke er til hinder herfor.

En juridisk person, der anvender mægling, uanset om der er tale om et professionelt selskab eller et andet selskab i henhold til loven, skal udpege en fysisk person, der opfylder lovens betingelser.

Krav til mæglerens kvalitet

Mægleren har en officiel universitetsuddannelse eller en højere faglig uddannelse og har en særlig uddannelse i mæglingsvirksomhed, som erhverves gennem et eller flere specifikke kurser, der udbydes af behørigt autoriserede institutioner, og som gælder for udøvelse af mæglervirksomhed på en hvilken som helst del af det nationale område. I Spanien skal denne særlige uddannelse for mæglere være på mindst 100 timer og skal også opdateres gennem løbende uddannelse.

Mægleren tegner en forsikring eller en tilsvarende garanti for erstatningsansvar i forbindelse med mæglerens handlinger i tvister, der vedrører ham.

Mægler i insolvenssager

En fysisk person, der både opfylder betingelserne for at fungere som mægler og betingelserne i konkurslovens artikel 27, stk. 1, for at fungere som kurator, kan udpeges som kurator af notarer eller handelsregistratorer i de udenretslige betalingsaftaler, der er omhandlet i afsnit X i lov nr. 22/2003 af 9. juli 2003 om insolvens. Mæglere i insolvenssager kan også være juridiske personer, forudsat at de handler i forbindelse med mægling i insolvenssager gennem en fysisk person, der opfylder ovennævnte betingelser. Disse mæglere udpeges på grundlag af den officielle liste i Spaniens statstidende (Boletín Oficial del Estado), som er oprettet på grundlag af oplysningerne i registret over mæglere og mæglingsinstitutioner. Iværksættere kan også anvende handels-, industri-, service- og skibsfartskamre til at udpege en mæglingskommission, som vil omfatte en insolvensmægler blandt sine medlemmer og vil være ansvarlig for at bistå dem i forhandlingerne om den udenretslige betalingsaftale.

Mæglingsinstitution

Mæglingsinstitutioner omfatter offentlige eller private, spanske eller udenlandske organer samt offentligretlige organer, der har til formål at fremme mægling, lette adgangen til og forvaltningen af mægling, herunder udpegelse af mæglere, og sikre gennemsigtighed i forbindelse med udpegelsen af mæglere. Hvis formålet også omfatter voldgift, træffer de foranstaltninger til at sikre adskillelse af de to aktiviteter.

Mæglingsinstitutionen kan ikke direkte levere mæglingstjenesten, hvilket betyder, at den ikke selv er mægler, men er ansvarlig for at oplyse identiteten af mæglere, der falder ind under dens anvendelsesområde, og give oplysninger om deres uddannelse, specialisering og erfaring og dermed hjælpe parterne med at vælge den mægler, der bedst kan hjælpe dem.

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.