Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Find en mediator - Belgien

Dette afsnit på portal er en hjælp til at finde en mediator i Belgien.

Hvordan finder jeg en mediator i Belgien?

På nedenstående websted findes en liste over mediatorer i Belgien:

Sidste opdatering: 07/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Bulgarien

I dette afsnit findes oplysninger om, hvordan man finder en mægler i Bulgarien.

Hvordan finder jeg en mægler i Bulgarien?

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet har et Link åbner i nyt vindueSamlet mæglerregister.

Registret indeholder følgende data:

 • Persondata om de enkeltpersoner, der er registreret som mæglere, med angivelse af uddannelse, sprog og yderligere kvalifikationer inden for mægling
 • Mæglerens kontaktoplysninger - kontoradresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Endvidere har justitsministeriet et register over de organisationer, som er godkendt til at tilbyde Link åbner i nyt vindueuddannelse af mæglere.

Optagelse i registret er baseret på bestemmelser i:

 • Loven om mægling
 • Forordning nr. 2 af 15. marts 2007 (udstedt af justitsministeren), der angiver betingelser og processer for godkendelse af organisationer, der tilbyder uddannelse af mæglere, krav til uddannelsen, optagelsesprocedure, bestemmelser for, hvornår en mægler kan miste sin autorisation og blive slettet fra det samlede register, samt proceduremæssige og etiske regler for mægleres adfærd.

Er der gratis adgang til det bulgarske mæglerregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske samlede mæglerregister fra justitsministeriets websted. Enkeltpersoner og organisationer, der ønsker at blive optaget i registret over organisationer, som tilbyder uddannelse inden for mæglerfærdigheder, skal betale et gebyr.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Bulgarien?

På justitsministeriets websted findes en fuldstændig liste over personer, der er uddannet og autoriseret inden for mægling i Republikken Bulgarien. Der kan søges efter mæglere ud fra domicil og område inden for mægling (f.eks. handelsmæssig mægling, erhvervsmægling eller familiemægling).

Det er muligt at få kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse. Ved at tage kontakt til embedsmænd, der er ansat ved registret over mæglere, er det muligt at få yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Tjekkiet

Dette afsnit af portalen hjælper med at finde en mediator i Tjekkiet.

Hvordan finder jeg en mediator i Tjekkiet?

Kontaktoplysninger for mediatorer, der arbejder i Tjekkiet, kan findes på forskellige websteder ved at indtaste søgeordet "mediation".En liste over mediatorer, der er medlem af den tjekkiske mediatorforening findes på den pågældende organisations websted.En liste over mediatorer og advokater offentliggøres på webstedet for den tjekkiske advokatsammenslutning, og kontaktoplysninger findes også på webstedet for den tjekkiske sammenslutning for voldgifts- og mediationsprocedurer.Kontaktoplysninger for den tjekkiske tilsyns- og mediationstjeneste, der handler inden for de relevante distriktsdomstoles områder, findes på tjenestens websted.En liste over mediatorer, der er registreret i overensstemmelse med lov nr. 202/2012 om mediation ved Justitsministeriet, offentliggøres snarest.

Er der gratis adgang til det tjekkiske mediatorregister?

Ja, det er gratis at benytte mediatorregistret.

Hvordan finder jeg en mediator i Tjekkiet?

Kontaktoplysninger for mediatorer, der arbejder i Tjekkiet, kan findes på forskellige websteder ved at indtaste søgeordet "mediation".

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Danmark

Der foreligger for øjeblikket ingen oplysninger om, hvordan man finder en mediator i Danmark.

Sidste opdatering: 07/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Tyskland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Tyskland.

Hvordan finder jeg en mediator i Tyskland?

Der findes en række faglige sammenslutninger, som kan hjælpe parter, der ønsker at bruge en mediator.

Her nævnes nogle større sammenslutninger (ikke udtømmende liste):

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, det er gratis at benytte mediatordatabasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Tyskland?

Du kan søge efter mediatorer ud fra navn, specialområde og postnummer.

Links

Link åbner i nyt vindueForbundsrepublikkens familiemediationssammenslutning

Link åbner i nyt vindueForbundsrepublikkens mediationssammenslutning

Link åbner i nyt vindueForbundsrepublikkens mediationssammenslutning for erhverv og arbejdsmiljø

Link åbner i nyt vindueMediationscenter

Link åbner i nyt vindueTysk sammenslutning af mediationsadvokater

Sidste opdatering: 29/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Find en mediator - Estland

I dette afsnit kan du få hjælp til at finde en mægler i Estland.

Estland har for øjeblikket intet nationalt websted for og ingen national database over mæglere. I henhold til loven om forligsmægling kan enhver, der opfylder de krav, der er fastsat i loven, fungere som mægler. Der er ikke statsligt tilsyn med mæglernes virke.

I henhold til loven om forligsmægling kan følgende fungere som mægler:

 1. en fysisk person, som parterne har betroet at gennemføre forligsproceduren og hjælpe med at løse konflikten. Mægleren kan handle gennem en juridisk person, som mægleren er ansat hos eller på anden måde har et kontraktforhold med
 2. en advokat – listen over medlemmer af det estiske advokatsamfund findes på advokatsamfundets Link åbner i nyt vinduewebsted
 3. en notar – listen over notarkontorer findes på notarkammerets Link åbner i nyt vinduewebsted
 4. i det tilfælde, der er fastsat i loven om forligsmægling: et forligsorgan, der hører under staten eller en lokal myndighed.

Nogle ophavsretsrelaterede tvister (jf. Link åbner i nyt vindueloven om ophavsret) løses af et udvalg af eksperter i ophavsret, der fungerer som mægler. Dette udvalg er nedsat under justitsministeriet.

Selv om begrebet "ombudsmand" ikke anvendes i justitskanslerloven, fungerer justitskansleren også som ombudsmand ved at føre tilsyn med, om offentlige myndigheder overholder menneskers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt principperne om god forvaltning, og ved at føre tilsyn med lokale myndigheder, offentligretlige juridiske personer og private enheder, der udfører offentlige funktioner. Fra 2011 udfører justitskansleren også ombudsmandsfunktioner for børn i henhold til artikel 4 i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Læs mere på justitskanslerens Link åbner i nyt vinduewebsted.

Løsning af kollektive arbejdskonflikter varetages af den nationale mægler. Yderligere oplysninger findes på Link åbner i nyt vinduewebstedet.

Du kan også kontakte følgende ikkestatslige organisationer:

 • Link åbner i nyt vindueEstlands retsmæglersammenslutning indeholder oplysninger på både estisk og engelsk. Kontaktpersonen er Link åbner i nyt vindueAnneli Liivamägi.
 • Link åbner i nyt vindueEstlands forening for børns velfærd er en almennyttig forening, der varetager børns rettigheder. Dens aktiviteter omfatter rådgivning til forældre, som ønsker at blive separeret eller skilt, ved at tilskynde dem til at benytte sig af mægling for at varetage deres børns interesser. Foreningen har endvidere afholdt kurser inden for familiemægling.
 • Link åbner i nyt vindueEstlands forsikringssammenslutning har oprettet en forsikringsombudsmand, som behandler tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere.
Sidste opdatering: 17/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Irland

Irland har ikke en database over mediatorer, men du kan finde mediatorer, som er specialiserede inden for forskellige retsområder, ved at henvende dig til følgende private organer.

Se webstedet ‘Mediation i Irland’

Sidste opdatering: 17/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Grækenland

Dette afsnit beskriver, hvordan man finder en mægler i Grækenland.

Sådan finder man en mægler i Grækenland

Disse oplysninger gives i om mægling i Grækenland.

Som beskrevet i nævnte afsnit, er tabeller over autoriserede mæglere og mægleruddannelsesorganisationer tilgængelige på webstedet for Link åbner i nyt vindueMinisteriet for justitsvæsenet, åbenhed og menneskerettigheder.

Grækenland har ikke noget websted med en liste over mæglere.

Link åbner i nyt vindueForbrugerombudsmandens websted kan offentligheden dog få oplysninger om alternative forbrugerkonfliktløsninger.

Er adgang til mæglerdatabasen gratis?

Ja, adgang til forbrugerombudsmandens websted er gratis.

Relevante link

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for justitsvæsenet, åbenhed og menneskerettigheder

Link åbner i nyt vindueForbrugerombudsmanden

Link åbner i nyt vindueArbejds- og Socialministeriet

Link åbner i nyt vindueDet græske center for mægling og voldgift

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Spanien

Dette afsnit hjælper dig med at finde en retsmægler i Spanien.

Hvordan finder jeg en retsmægler i Spanien?

Lov 5/2012 om mægling i civil- og handelsretlige sager (Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles) bestemmer, at retsmægleren skal have en officiel universitetsuddannelse eller en erhvervsmæssig videreuddannelse og have fulgt et eller flere specifikke kurser i mægling, som udbydes af autoriserede institutioner. Disse kvalifikationer skal være gyldige i hele Spanien.

De selvstyrende regioner specificerer i deres love og gennemførelsesbestemmelserne dertil, hvilken uddannelse man skal have for at arbejde som familiemægler. Generelt skal retsmægleren have en universitetsuddannelse eller som minimum en diplomuddannelse og derudover have gennemført 100-300 kursustimer med især praktisk træning i mægling.

Normalt er det universiteter og faglige sammenslutninger som psykolog- eller advokatforeninger, der tilbyder specifik videreuddannelse i mægling.

Der findes ikke noget enkelt register over retsmæglere. Man kan finde frem til specialiserede mæglere på flere måder.

 • I straffesager skal parterne bede retten udpege en retsmægler.
 • I arbejdsretlige sager kan retsmægleren undertiden vælges fra det relevante organs liste over mæglere.
 • I familieretlige sager udpeges mæglere af det pågældende organ og retten, men parterne har også adgang til en registreret retsmægler.
 • Man kan kontakte en familiemægler gennem forskellige faglige sammenslutninger, der fører et register eller en liste (advokatsamfund, psykologforeninger, socialrådgivere osv.).

Hidtil har det været de selvstyrende regioner, der kræver, at sammenslutningerne fører disse lister.

Er der gratis adgang til retsmægleres databaser?

Der findes ikke noget nationalt register. Under alle omstændigheder er adgang til de faglige sammenslutningers lister gratis.

Hvordan finder jeg en retsmægler i Spanien?

Du få yderligere oplysninger om registrerede retsmæglere ved at kontakte den relevante faglige sammenslutning.

Sidste opdatering: 11/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Find en mediator - Frankrig

Frankrig råder på nuværende tidspunkt ikke over en database for mediatorer.

Sidste opdatering: 17/09/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Italien

Der findes for nuværende ingen offentlig fortegnelse over retsmæglere.

Justitsministeriet offentliggør regelmæssigt en liste over mæglingsorganer, som omfatter forskellige retsmæglere.

Specifikke oplysninger om, hvilke retsmæglere der er tilknyttet hvert enkelt mæglingsorgan, kan indhentes fra det kontor i Justitsministeriet, som er ansvarligt for at føre tilsyn med disse organer. Det kan kontaktes via ministeriets websted (Link åbner i nyt vinduehttp://www.giustizia.it/).

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Cypern

Hvordan finder jeg en mediator i Cypern?

Yderligere oplysninger findes på webstedet om mediation i Cypern.

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Letland

Se webstedet om mediation for Link åbner i nyt vinduekontaktoplysninger for ikkestatslige mediationsorganisationer i Letland.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediation i Letland

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Litauen

Der findes ikke noget centralt organ for mediation i Litauen. Når direktiv 2008/52/EF er gennemført, vil der blive oprettet et sådant organ.

Hvordan finder jeg en mægler i Litauen?

Der er mulighed for både retsmægling og udenretslig mægling i Litauen. Udenretslig mægling gennemføres normalt af advokater.

Retsmægling er en procedure til konfliktløsning, der har til formål at hjælpe parterne i civile sager med at bilægge en tvist i mindelighed ved en eller flere mægleres (mellemmand) mellemkomst.

Retsmægling udføres af retsmæglere, der er særligt uddannede dommere, fuldmægtige eller andre behørigt kvalificerede personer, som står opført på Link åbner i nyt vinduelisten over retsmæglere. Dommerrådet vedtog på sit møde den 28. januar 2011, at retsmægling i civile sager skal tilbydes ved alle Litauens Link åbner i nyt vinduedomstole, og at denne tjeneste skal være tilgængelig uanset region.

Det er gratis at benytte sig af mægling, og ved at bilægge tvister gennem retsmægling kan der spares både megen tid og mange kræfter i forhold til en retssag. Metoden er også omkostningsbesparende, da 75 % af retsgebyrerne godtgøres, hvis mæglingen resulterer i en mindelig løsning.

Retsformanden kan foreslå, at en civil sag henvises til retsmægling. En hvilken som helst part i sagen kan også anmode om retsmægling. Når en konflikt henvises til retsmægling, forklarer dommeren parterne, hvad mæglingsproceduren går ud på. Det er domstolens præsident, lederen af domstolens afdeling for civile sager eller en dommer udnævnt af en af disse, der træffer beslutning om at udpege eller udskifte en mægler. Der kan om nødvendigt udpeges to mæglere. Når en mægler udpeges, skal der tages hensyn til udtalelser fra de parter, der anmoder om eller giver samtykke til at henvise tvisten til retsmægling.


Kun sagens parter, tredjeparter og deres repræsentanter kan deltage i retsmægling. Andre personer, som kan bidrage til at bilægge tvisten, kan også medtages i den relevante parts anmodning eller samtykke. Retsmæglingsprocedurer føres ikke til protokols.

Retsmæglingsprocedurer kan afsluttes, hvis parterne når til enighed og underskriver et forlig, som derefter godkendes af retsformanden.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Find en mediator - Luxembourg

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Luxembourg.

Hvordan finder jeg en mægler i Luxembourg?

Følgende private organisationer administrerer et register over mæglere:

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja, adgangen til mæglerregistret er gratis.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Luxembourg?

Man kan se og søge i listen over mæglere, der administreres af følgende private organisationer:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLuxembourgs sammenslutning for mægling og autoriserede mæglere

Link åbner i nyt vindueDet luxembourgske advokatsamfunds center for mægling

Link åbner i nyt vindueCenter for mægling

Link åbner i nyt vindueCenter for mægling i sociale og familiemæssige anliggender

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet

Sidste opdatering: 20/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Ungarn

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Ungarn.

Hvordan finder jeg en mediator i Ungarn?

Du kan finde et Link åbner i nyt vindueregister over mediatorer (közvetítők adatbázisa) på justitsministeriets websted (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Brugerne har adgang til følgende:

 • generelle oplysninger om mediation
 • oplysninger om mediatorer
 • oplysninger om juridiske personer, der benytter sig af mediatorer
 • mediatorernes adresse, kvalifikationer, sprogkundskaber, ekspertise og det amt, de opererer i.

Webstedet indeholder også registreringsformularer til mediatorer og juridiske personer, der benytter sig af mediatorer.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis og ubegrænset adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Ungarn?

Webstedet indeholder en liste over mediatorer og en liste over juridiske personer, der benytter sig af mediatorer. Du kan søge efter mediatorer ud fra navn, sprogkundskaber og amt. Du kan søge efter juridiske personer ud fra navn, amt og forkortet navn.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueWebsted for mediatorregistret i Ungarn (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Sidste opdatering: 28/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Malta

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Malta.

Hvordan finder jeg en mediator i Malta?

Maltas mediationscenter udleverer en liste over godkendte mediatorer til parterne. Hvad enten der er tale om frivillig mediation eller mediation, som er blevet henvist til centret af retten eller i henhold til lovgivningen, vælger parterne i tvisten en person på listen over godkendte mediatorer, som de begge kan acceptere. Hvis parterne ikke kan blive enige om en mediator, udpeger centret den næste person på listen over godkendte mediatorer.

I familieretlige sager kan parterne efter aftale enten selv vælge en mediator på listen over godkendte mediatorer, som justitsministeren har udnævnt, og i så tilfælde betaler parterne selv omkostningerne, eller retten kan i overensstemmelse med en turnusordning udpege en mediator på en liste over personer, som samme minister har udpeget til at fungere som mediatorer udnævnt af retten, og i så tilfælde betales omkostningerne af justitssekretæren eller domstolene.

Der findes endnu ikke et elektronisk register over mediatorer. Spørgsmål til centret kan dog rettes til justitssekretæren på adressen Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1410, Malta.

Justitssekretæren kan kontaktes på tlf. +356 21231833 eller via e-mail på: Link åbner i nyt vindueinfo@mediationmalta.org.mt

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Nederlandene

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i Nederlandene.

Hvordan finder jeg en mediator i Nederlandene?

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske mediationsinstitut (NMI) vedligeholder en offentligt tilgængelig database med oplysninger om alle kvalificerede mediatorer. Det tilvejebringer ligeledes uafhængige oplysninger og kvalitetssikring i forbindelse med mediation og mediatorer på landsplan.

Mediatorer, der er registreret i NMI, er uddannet og kvalificeret til at fungere som mediatorer i overensstemmelse med NMI-mediationsreglerne og er forpligtet i henhold til NMI-kvalitetssikringssystemet.

Det er til enhver tid muligt at opnå adgang til NMI's register over mediatorer.

Er der gratis adgang til mediatorregisteret?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Nederlandene

Der kan foretages søgninger i registeret ved hjælp af forskellige søgeparametre. Det er f.eks. muligt at søge efter en mediator med en bestemt faglig ekspertise eller i et bestemt område.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske mediationsinstitut

Sidste opdatering: 29/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Østrig

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Østrig.

Hvordan finder jeg en mediator i Østrig?

Det østrigske forbundsjustitsministerium fører en liste over registrerede mediatorer, som opfylder relevante retlige og formelle krav.

Til dette formål er der oprettet et Link åbner i nyt vinduededikeret websted, som også kan nås via Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets websted.

Webstedet indeholder følgende oplysninger:

 • en liste over mediatorer
 • en liste over organisationer, der uddanner mediatorer
 • en liste over uddannelseskurser.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Webstedet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Østrig?

På webstedet kan listen over mediatorer sorteres efter:

 • navn
 • postnummer
 • delstat.

Mediatorer kan findes ved hjælp af følgende søgekriterier:

 • fornavn og efternavn
 • postnummer
 • delstat
 • land
 • ekspertiseområde.

Søgekriterierne kan også kombineres.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediatorer i Østrig

Sidste opdatering: 30/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Find en mediator - Polen

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Polen.

Hvordan finder jeg en mediator i Polen?

Distriktsdomstolene fører lister over mediatorer. Mediator, herunder personer fra lister opført af ikke-statslige organisationer i henhold til deres vedtægtsmæssige opgaver og uddannelsesinstitutioner tilføjes og fjernes fra listerne af præsidenten for den aktuelle distriktsdomstol. På grund af kompetencefordelingen mellem de regionale og nationale myndigheder er det imidlertid ikke muligt at få adgang til en central liste over mediatorer.

Grundlæggende oplysninger om regler, procedurer og praktiske aspekter ved mediation i Polen kan findes på siden om Link åbner i nyt vinduemediation på justitsministeriets websted, som forvaltes i samarbejde med rådet for alternativ konfliktløsning og tvistbilæggelse (ADR-rådet).

Er der gratis adgang til databasen med mediatorer?

Ja, der er gratis adgang til databasen med mediatorer.

Hvordan finder jeg en mediator i Polen?

Brug listen over mediatorer udarbejdet af distriktsdomstolspræsidenterne eller mediationssammenslutningers eller individuelle mediatorers ydelser. Information og kontaktoplysninger kan normalt findes på de pågældende domstoles, sammenslutningers og mediatorers hjemmesider.

Sidste opdatering: 17/09/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Portugal

Denne side kan være en hjælp, når man skal finde en retsmægler I Portugal.

Sådan finder man en retsmægler i Portugal

Generaldirektoratet for retlige anliggender (A Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)) informerer ikke om, hvordan man finder en retsmægler. Når parterne ønsker at gøre brug af offentlige mæglingstjenester, fremgår det af den relevante nationale lovgivning, at en retsmægler automatisk udvælges fra listerne over mæglere til at deltage i den pågældende sag.

På DGPJ’s websted er der adgang til oplysninger om mægling, voldgiftsprocedurer, institutionelle forligsorganer og "fredsretter" (julgados de paz).

Er der gratis adgang til retsmæglernes database?

Ja, adgang til databasen er gratis.

Databasens arkiver

På DGPJ's websted er der adgang til oplysninger, der går tilbage til oktober 2008.

Nyttige link

Link åbner i nyt vindueGeneraldirektoratet for retlige anliggender

Sidste opdatering: 09/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Rumænien

Dette afsnit er en hjælp til at finde en mediator i Rumænien.

Hvordan finder jeg en mediator i Rumænien?

I henhold til artikel 12 i lov 192/2006 er autoriserede mediatorer registreret i mediatorpanelet, der er oprettet og opdateres af mediationsrådet og jævnligt offentliggøres i den rumænske lovtidende, del I.

Mediatorpanelet er også tilgængeligt på Link åbner i nyt vinduemediationsrådets officielle websted.

Mediationsrådets websted giver følgende oplysninger:

 • mediatorpanel/liste over mediatorer
 • autorisation
 • akkreditering
 • ændring
 • lovgivning
 • information af almen interesse
 • afgørelser
 • det nationale register over faglige sammenslutninger af mediatorer
 • links
 • kontaktoplysninger.

Der har været adgang til oplysninger på mediationsrådets websted siden den 2. november 2006.

Supplerende information fra Link åbner i nyt vinduemediatorpanelet omfatter:

 • den ngo, mediatorerne er medlemmer af
 • den mediationsuddannelse, de har taget
 • det fremmedsprog, de kan yde mediation på
 • deres kontaktoplysninger.

Hvis man er interesseret i at løse en konflikt ved hjælp af mediation, kan man henvende sig til en mediator. Mediatorpanelet kan ses hos domstolene og på justitsministeriets websted.

Mediatorpanelet bliver med jævne mellemrum opdateret af mediationsrådet, der meddeler opdateringerne til domstolene, de nationale og lokale forvaltningsmyndigheder og justitsministeriet.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Rumænien?

Man kan søge efter en Link åbner i nyt vinduemediator ud fra følgende kriterier:

 • første bogstav i mediatorens navn og
 • det amt, hovedkontoret ligger i.
Sidste opdatering: 10/06/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Slovenien

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en mediator i Slovenien.

Hvordan finder jeg en mediator i Slovenien?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et Link åbner i nyt vinduecentralt register over mediatorer, der varetager opgaver ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål. Registre over mediatorer, der arbejder for forskellige ngo'er, kan findes på disse ngo'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovenien?

Man kan finde en mediator i Slovenien på webstederne for:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediation i Slovenien, Link åbner i nyt vindueMediation i Slovenien

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - Slovakiet

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Slovakiet.

Hvordan finder jeg en mediator i Slovakiet?

Den slovakiske mediatordatabase ejes og vedligeholdes af det slovakiske justitsministerium og findes kun på slovakisk.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, adgangen til oplysninger om mediatorer og hentning af oplysninger er gratis.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovakiet?

Der henvises til webstedet for Link åbner i nyt vindueDen Slovakiske Republiks justitsministerium.

Sidste opdatering: 18/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Finland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Finland.

Hvordan finder jeg en mediator i Finland?

I Finland står nationalinstituttet for sundhed og velfærd (THL) bag det officielle websted Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager.

Dette websted indeholder oplysninger om mediation (mediation i straffesager).

Webstedet indeholder også en Link åbner i nyt vindueliste over mediationskontorer.

Er der gratis adgang til mediatorers databaser?

Ja, det er gratis at benytte webstedet Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager og hente oplysninger herfra.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Finland?

Du kan søge på webstedet for nationalinstituttet for sundhed og velfærd.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueNationalinstituttet for sundhed og velfærd

Sidste opdatering: 31/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Find en mediator - England og Wales

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i England og Wales.

Hvordan finder jeg en mægler i England og Wales?

Nationalt mæglingsregister

Man kan finde en civil mægler gennem Link åbner i nyt vindueCivil Mediation online directory – Find a Civil Mediator (onlineregister over udbydere af civil mægling), hvor du kan få oplysninger om:

 • mægling
 • tjenesteydelser
 • priser.

Civil Mediation Online Directory ejes og ajourføres af Ministry of Justice.  Mæglingsudbyderne i registret er akkrediteret af Civil Mediation Council (det civile mæglingsråd).

Familiemæglingsregister

Link åbner i nyt vindueFamily Mediation Online Directory (onlineregister over udbydere af familiemægling) er tænkt som en hjælp til at komme i kontakt med en lokal mægler. Hvis man er Link åbner i nyt vindueberettiget til retshjælp (offentlig støtte), kan man også kontakte Community Legal Advice (rådgivningstjeneste) for at få yderligere oplysninger om, hvordan man finder en lokal mægler, på telefon: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, Tekst: "legalaid" og dit navn til 80010. Man kan også få rådgivning via Link åbner i nyt vindueCommunity Legal Advice's online rådgivningstjeneste.

Er der gratis adgang til databasen over mæglere?

Ja, det er gratis at benytte webstederne for Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory og Community Legal Advice.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueCivil Mediation Online Directory, Link åbner i nyt vindueFamily Mediator Online Directory, Link åbner i nyt vindueCheck if you can get legal aid, Link åbner i nyt vindueCommunity Legal Advice,

Sidste opdatering: 20/04/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Nordirland

I Nordirland findes der ikke en database over mediatorer.

Hvordan finder man en mediator i Nordirland?

I Nordirland findes der ikke en database over mediatorer, men Link åbner i nyt vindueLaw Society of Northern Ireland har etableret en konfliktløsningsordning, og foreningens oplysninger herom indeholder også visse oplysninger om mediatorer.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLaw Society of Northern Ireland

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Find en mediator - Skotland

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i Skotland.

Hvordan finder man en retsmægler i Skotland?

The Scottish Mediation Network (SMN) forvalter Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Register (SMR), der er et uafhængigt register over retsmæglere og udbydere af sådanne tjenesteydelser, som opfylder minimumskravene til retsmægling i Skotland. Disse krav fastsættes af et uafhængigt standardiseringsudvalg (Practice Standards committee) og forudsætter et vist mindsteniveau for uddannelse, erfaring og løbende faglig udvikling.

"Find a Mediator"-siden på SMN's websted er der fri adgang til oplysninger om personer, der forestår enhver form for mægling. Oplysningerne på webstedet ajourføres mindst én gang årligt af mæglerne med oplysning om mæglernes (videre)uddannelse og deres specialer.

Det skotske mæglingsregister har til formål at sikre befolkningen en vis faglig standard hos de retsmæglere, de vælger, ved at stå inde for at mæglerne opfylder minimumskravene. De retsmæglere, der står opført i SMR, har ret til at betegne sig "Scottish Mediation Registered Mediator" og bruge SMR's logo i tilknytning til deres navn.

SMN-kontoret forvalter også Scottish Mediation Helpline, der yder rådgivning og vejledning til borgerne, herunder om, hvordan man får adgang til retsmægling. SMN kan herved også tilbyde mægling ved hjælp af et panel af mæglere på SMR eller henvise borgerne til den relevante udbyder.

SMN støtter og fremmer ligeledes mægling i forbindelse med patientklager i Skotland. Dette arbejde finansieres af den skotske regering. Yderligere oplysninger om retsmægling og om, hvordan man kan få adgang hertil, kan findes på SMN's websted.

Den skotske regering har udgivet en pjece med titlen "Resolving Disputes without Going to Court" (Bilæggelse af tvister udenfor domstolssystemet), som indeholder råd om mægling og andre alternative tvistbilæggelsesmetoder. Denne pjece kan downloades fra den skotske regerings websted: Link åbner i nyt vindueScottish government.

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja, det er gratis at få adgang til oplysninger om retsmæglere.

Sådan kan man finde en retsmægler:

Gå ind på webstedet ved at klikke på linket til det skotske mæglingsregister, eller skriv adressen Link åbner i nyt vinduehttps://www.scottishmediation.org.uk/ i din browser, og følg vejledningen, så du kan finde den mægler, der er mest velegnet i din situation.

Kontakt det skotske mæglingsnetværk (SMN) via deres websted, eller skriv til dem på adressen 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Det Forenede Kongerige, eller ring på +44 (0) 131 556 1221.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet skotske mæglingsnetværk, Link åbner i nyt vinduedet skotske mæglingsregister, Link åbner i nyt vinduewebstedet for den skotske regering

Sidste opdatering: 05/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.