Διαμεσολαβητές

Εσθονία

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση διαμεσολαβητή στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Η Εσθονία δεν διαθέτει εθνικό ιστότοπο ή βάση δεδομένων σχετικά με διαμεσολαβητές. Κατ’ εφαρμογή του νόμου περί συμβιβασμού, οποιοσδήποτε πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με τον νόμο περί συμβιβασμού, τα εξής πρόσωπα μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές:

  1. φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα μέρη ανέθεσαν να διεξαγάγει τη διαδικασία συμβιβασμού και να συνδράμει στην επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργήσει μέσω νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση·
  2. δικηγόρος — ο κατάλογος των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας διατίθεται στον ιστότοπό του
  3. συμβολαιογράφος — κατάλογος των συμβολαιογραφικών γραφείων διατίθεται στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου·
  4. στην περίπτωση που ορίζεται στον νόμο περί συμβιβασμού, όργανο συμβιβασμού της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ορισμένες διαφορές που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (πρβλ. τον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) επιλύονται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στον νόμο περί του επιτρόπου δικαιοσύνης, ο επίτροπος δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς φορείς που ασκούν δημόσιες λειτουργίες. Από το 2011 ο επίτροπος δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή για τους ανηλίκους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του επιτρόπου δικαιοσύνης.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών αποτελεί αρμοδιότητα του δημόσιου διαμεσολαβητή, ενώ περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

  • Η Εσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια αποτελεί μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα του παιδιού. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν, ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.
  • Η Εσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει συστήσει όργανο ασφαλιστικού συμβιβασμού για την εξωδικαστική επίλυση ασφαλιστικών διαφορών. Τυπικά, πρόκειται για διαμεσολαβητή και όχι για όργανο συμβιβασμού κατά την έννοια του νόμου περί συμβιβασμού.
  • Η Εσθονική Υπηρεσία Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων έχει συστήσει όργανο ασφαλιστικού συμβιβασμού για μηχανοκίνητα οχήματα με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση ασφαλιστικών διαφορών που αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα. Τυπικά, πρόκειται για διαμεσολαβητή και όχι για όργανο συμβιβασμού κατά την έννοια του νόμου περί συμβιβασμού.
  • Στην Εσθονία, οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές εκπροσωπούνται επί του παρόντος από την Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών και το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.